SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Postępowanie egzekucyjne w administracji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Postępowanie egzekucyjne w administracji
Kod przedmiotu 10.3-WX-AdP-PEWA-W-14_pNadGenSP3FA
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Wiktor Trybka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z istotą i przebiegiem administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

Wymagania wstępne

Zaliczony egzamin z prawa konstytucyjnego i administracyjnego.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Pojęcie postępowania egzekucyjnego w administracji i egzekucji administracyjnej,
 2. Stosunek administracyjnego postępowania egzekucyjnego do innych postępowań,
 3. Zasad postępowania egzekucyjnego,
 4. Źródła prawa o postępowaniu egzekucyjnym,
 5. Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego,
 6. Przebieg postępowania egzekucyjnego,
 7. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
 8. Umorzenie postępowania egzekucyjnego,
 9. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej,
 10. Opłaty i koszty w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Ćwiczenia:

 1. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym,
 2. Środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym,
 3. Środki egzekucji należności pieniężnych,
 4. Środki egzekucji obowiązków niepieniężnych,
 5. Postępowanie zabezpieczające.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe, praca w grupach, dyskusja dydaktyczna, metoda aktywizująca, analiza źródeł, rozwiązywanie problemów praktycznych. Przygotowanie opinii i analiz prawnych oraz ich prezentacja.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin i kolokwium z ćwiczeń w formie pisemnej lub ustnej.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

L. Klat-Wertelecka, Egzekucja administracyjna w praktyce, Gdańsk 2013.

B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2018.

Z.R. Kmiecik, Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca

T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2013;

R. Hauser, A. Skoczylas (red.), Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2012;

P. Przybysz, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Warszawa 2011;

System egzekucji administracyjnej, pod red. S. Fundowicza, J. Niczyporuka, J. Radwanowicz, Warszawa 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Andrzej Tatara (ostatnia modyfikacja: 22-04-2020 21:58)