SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo wyborcze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo wyborcze
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-PW-W-14_pNadGen93XCY
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Piotr Kapusta
 • dr Justyna Michalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie konstytucyjno-politycznego mechanizmu wyborów w Polsce, w procesie wyborów do Parlamentu Europejskiego, Sejmu, Senatu, na Prezydenta RP i organów samorządu terytorialnego.

Wymagania wstępne

Znajomość prawa konstytucyjnego.

Zakres tematyczny

 1. Pojęcie prawa wyborczego i jego miejsce w systemie prawa.
 2. Podstawowe zasady wyborcze.
 3. Prawa wyborcze.
 4. Wybory do Sejmu i Senatu.
 5. Wybór Prezydenta.
 6. Wybory samorządowe.
 7. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe, praca w grupach, dyskusja dydaktyczna, metoda aktywizująca, analiza źródeł, rozwiązywanie problemów praktycznych. Przygotowanie referatów oraz innych prac pisemnych (fakultatywnie).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin ustny lub pisemny.

Ćwiczenia: sprawdzian pisemny (kolokwium). Na ocenę końcową z ćwiczeń składa się wynik z kolokwium i aktywność na zajęciach (m.in. praca w grupach, referat fakultatywnie).

Ocena końcowa z przedmiotu – zgodnie z Regulaminem studiów.

Literatura podstawowa

 1. B. Michalak, A. Sokala, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa 2010.
 2. J. Haman, Demokracja, Decyzje, Wybory, Warszawa 2003.
 3. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

 1. B. Banaszak, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2015.
 2. K. Piasecki, Wybory Parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989 – 2002, Toruń 2004.
 3. S. Gebethner, Wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000.
 4. S. Gebethner, Wybory do Sejmu i do Senatu, Warszawa 2001.
 5. J. Buczkowski, Powszechność wyborów w praktyce III Rzeczypospolitej, Rzeszów 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Justyna Michalska (ostatnia modyfikacja: 22-04-2020 08:49)