SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gospodarka finansowa przedsiębiorstw publicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gospodarka finansowa przedsiębiorstw publicznych
Kod przedmiotu 10.5-WX-AdP-GFPP-K-S14_pNadGenRZ3U0
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Administracja finansowa
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką prawnej regulacji gospodarki finansowej przedsiębiorstw publicznych z uwzględnieniem praktyki jej stosowania.

Wymagania wstępne

Prawo finansowe. prawo administracyjne

Zakres tematyczny

Wykład:

1. Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw publicznych.

2. Komercjalizacja przedsiębiorstwa publicznego.

3. Prywatyzacja mienia przedsiębiorstwa publicznego.

4. Majątek trwały i jego amortyzacja.

5. Majątek obrotowy przedsiębiorstwa.

6. Fundusze przedsiębiorstwa państwowego i JSSP.

7. Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw publicznych i ich weryfikacja.

8. Ustalenie wyniku finansowego.

9. Wpłaty z zysku przedsiębiorstwa publicznego.

10. Podatek dochodowy od osób prawnych.

 

Konwersatorium:

1. Zadania publiczne przedsiębiorstwa publicznego.

2. Regulacje ogólne i szczegółowe gospodarki finansowej przedsiębiorstwa publicznego.

3. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa publicznego – studium przypadku.

4. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa publicznego – studium przypadku.

5. Analiza dynamiki przekształceń własnościowych.

6. Ekonomiczne, finansowe i społeczne skutki prywatyzacji.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny prowadzony przy wykorzystaniu materiałów źródłowych, dyskusja na zadany temat, analiza studium przypadku.

W ramach konwersatorium stosowane będą następujące metody: praca z dokumentami źródłowymi, analiza studium przypadku, praca w zespołach zadaniowych, dyskusja, omówienie i ocena rezultatów pracy zespołu zadaniowego.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin i kolokwium w formie pisemnej lub ustnej.

Literatura podstawowa

1.      W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Warszawa 2011.

2.      M. Zdebel, Sanacja przedsiębiorstw państwowych. Zagadnienia finansowoprawne, Katowice 2001.

3.      F. Grzegorczyk, Przedsiębiorstwo publiczne kontrolowane przez państwo, LexisNexis, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

1.      A, Chróścicki, Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji. Komentarz, Warszawa 2001.

2.      W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002.

3.      M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2020 11:56)