SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gospodarka komunalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gospodarka komunalna
Kod przedmiotu 14.9-WX-AdP-GK-K-14_pNadGenML58X
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Administracja gospodarcza
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Rafał Bucholski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem jest poznanie i zrozumienie pojęcia gospodarki komunalnej z uwzględnieniem jej celów oraz zasad funkcjonowania. 

Wymagania wstępne

Zaliczony egzamin z prawa konstytucyjnego i administracyjnego.

Zakres tematyczny

1. Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty gospodarki komunalnej.
2. Pojęcie gospodarki komunalnej
3. Zakres i zasady prowadzenia gospodarki komunalnej
4. Działalność komunalna a działalność gospodarcza - różnice
5. Zasada wolności gospodarcza a prowadzenie działalności komunalnej
6. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w sferze gospodarczej
7. Pojęcie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
8. Ekwiwalentność świadczeń komunalnych
9. Podmioty gospodarki komunalnej
a) spółki handlowe
b) spółki prawa administracyjnego
c) jednostki budżetowe
d) samorządowe zakłady budżetowe
e) samorządowe instytucje kultury
f) fundacje, spółdzielnie i stowarzyszenia
g) związki i porozumienia komunalne
10. Prywatyzacja zadań publicznych. Prywatyzacja podmiotów komunalnych.

Metody kształcenia

praca w grupach, burza mózgów, rozwiązywanie kazusów

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium w formie pisemnej lub ustnej

Literatura podstawowa

  1. Biliński M., Gonet W., Wolska H., Gospodarka komunalna. Problematyka realizacji zadań publicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2019
  2. Rakoczy B., Prawo gospodarki komunalnej, LexisNexis, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

1. Banasiński C., Jaroszyński K, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

2. Szydło M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Rafał Bucholski (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 19:38)