SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo budowlane - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo budowlane
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-PB-K-14_pNadGenDNRFP
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Administracja gospodarcza
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Rafał Bucholski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzyskanie wiedzy na temat przepisów prawa budowlanego obowiązujących w Polsce.

 

Wymagania wstępne

Zdany egzamin z prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego

Zakres tematyczny

1. Zasady i pojęcia ogólne prawa budowlanego

2. Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane

3. Reglamentacja prawa do zabudowy

4. Zasady projektowania, budowania, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych w kontekście prawa budowlanego

5. Wymagane przepisami szczególnymi pozwolenia, uzgodnienia, opinie oraz oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo obszar Natura 2000

6. Wniosek o pozwolenie na budowę

7. Decyzja o pozwoleniu na budowę

8. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

9. Pojęcie samowoli budowlanej i legalizacja samowoli budowlanej

10. Kompetencje organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego

11. Odpowiedzialność zawodowa w prawie budowlanym

Metody kształcenia

Burza mózgów, rozwiązywanie kazusów,

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium w formie pisemnej lub ustnej.

Literatura podstawowa

  1. Z. Leoński, Marek Szewczyk, Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz-Poznań 2002.
  2. K. Małysa-Sulińska, Normy kształtujące ład przestrzenny, Warszawa 2008.
  3. Kornecka A. (red.), Prawo budowlane w pytaniach i odpowiedziach – rozwiązania najczęściej zadawanych pytań i praktycznych problemów, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca

1. Plucińska-Filipowicz A, Wierzbowski M. (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2018.

2. Niewiadomski Z. (red.): Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2007.

3. B. Bodziony, P. Gniadzik, Prawo budowlane z komentarzem wraz z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Rafał Bucholski (ostatnia modyfikacja: 25-04-2020 13:46)