SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo zabezpieczeń społecznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo zabezpieczeń społecznych
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-PZS-W-14_pNadGenRQL3S
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Administracja publiczna
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Przygotowanie studentów do rozumienia istoty i charakteru funkcjonowania władzy wykonawczej w państwie demokratycznym. Student poznaje w systematycznym ujęciu regulacje statuujące podstawowe instytucje polskiego prawa zabezpieczenia społecznego oraz zapoznaje się z teoretycznymi poglądami nauki i wybranymi orzeczeniami Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego. Zapoznanie studentów z kwalifikacją poszczególnych typów polityki zabezpieczenia społecznego w Polsce i Unii Europejskiej.

Wymagania wstępne

Student powinien znać podstawowe zasady ustroju  III Rzeczypospolitej Polskiej, posiadać wiedzę o systemie politycznym i jego podstawowych komponentach, rozumieć miejsce polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych w strukturze działań podmiotów publicznych. Wymagania literaturowe: nauka prawa konstytucyjnego, nauka prawa administracyjnego,  nauki polityczne, ogólna wiedza z zakresu polityki społecznej.

Zakres tematyczny

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych, zakres polityki społecznej, rozwój, doktryny i modele, skale
 2. Polityka społeczna a polityka gospodarcza, cele zrównoważonego rozwoju a polityka społeczna, kryteria pomiaru, perspektywy i zagrożenia rozwoju społecznego
 3. Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej i kształtowanie procesów ludnościowych
 4. Polityka zdrowotna i zabezpieczenie zdrowotne. Systemy ochrony zdrowia i ich finansowanie
 5. Zatrudnienie i rynek pracy. Cele i funkcje zatrudnienia, bezrobocie, skutki społeczne
 6. Zabezpieczenie społeczne – idee, rozwój, ryzyka społeczne, standardy międzynarodowe, rozwiązania polskie
 7. Pomoc społeczna – zadania, kompetencje, organizacja, finansowanie świadczeń pomocy społecznej
 8. Demograficzne starzenie się społeczeństw – systemy emerytalne, finansowanie opieki długoterminowej
 9. Problematyka niepełnosprawności

Metody kształcenia

wykład problemowy,

techniki multimedialne,

praca na aktach prawnych i dokumentach,

dyskusja dydaktyczna

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium opisowe składające się z trzech pytań otwartych.

Test  końcowy, na który składają się pytania jednokrotnego wyboru.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna z egzaminu i kolokwium. W przypadkach granicznych decydujące znacznie dla wyrównania oceny ma wynik z egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. I Jędrasik - Jankowska, Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2018
 2. G..Firlit- Fesnak i M. Szylko – Skoczny, Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, G, Warszawa 2016
 3. K.W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca

1.  M. Lavalette i A. Pratt, Polityka społeczna. Teorie, podziały, Warszawa 2010

2. R. babińska - Górecka, K. Stopka (red.), Zbiór kazusów z prawa socjalnego, Warszawa 2018

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Andrzej Tatara (ostatnia modyfikacja: 14-04-2020 12:10)