SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prywatne prawo bankowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prywatne prawo bankowe
Kod przedmiotu 10.5-WX-AdP-PrPB-K-S14_pNadGen9GU5R
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Administracja finansowa
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Piotr Mysiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z regulacjami prawa prywatnego dotyczącymi działalności bankowej.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Umowa rachunku bankowego, akredytywa, pożyczka, kredyt, poręczenie, gwarancja bankowa, umowy terminowe i umowy swapowe. Hipoteka, zastaw i inne formy zabezpieczenia.

Metody kształcenia

Ćwiczenia przedmiotowe, praca w grupach, dyskusja dydaktyczna, metoda aktywizująca, analiza źródeł, rozwiązywanie problemów praktycznych. Przygotowanie umów, opinii i analiz prawnych oraz ich prezentacja. Według uznania prowadzącego

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia pisemna lub ustna. Warunkiem uzyskania co najmniej oceny dostatecznej jest rozwiązanie min. 50 % zadań związanych z problematyką prowadzonych konwersatoriów.

Literatura podstawowa

Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna, wydanie 13, C.H. Beck, 2018

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Kajetan Górny (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 13:31)