SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przepisy karne w prawie administracyjnym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przepisy karne w prawie administracyjnym
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-PKWPA-W-14_pNadGen409QI
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ
  • dr Agnieszka Kania-Chramęga
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami odpowiedzialności karnej w związku z naruszeniem norm prawa administracyjnego.

Wymagania wstępne

Zaliczony egzamin z prawa administracyjnego i podstaw prawa karnego.

Zakres tematyczny

1. Odpowiedzialność prawnokarna a prawnoadministracyjna.

2. "Odpowiedzialność karna" w ujęciu Kodeksu karnego oraz Konstytucji RP.

3. Struktura przestępstwa i wykroczenia.

4. Sankcje karne a sankcje administracyjne.

5. Pozakodeksowe przestępstwa i wykroczenia przeciwko zdrowiu.

6. Pozakodeksowe przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku.

7. Pozakodeksowe przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia.

8. Pozakodeksowe przestępstwa i wykroczenia przeciwko obrotowi gospodarczemu.

9. Pozakodeksowe przestępstwa i wykroczenia w komunikacji.

10. Pozakodeksowe przestępstwa i wykroczenia w dziedzinie kultury.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów: Wykłady z przedmiotu kończą się egzaminem. Metodą weryfikacji efektów kształcenia jest egzamin pisemny składający się z trzech pytań. Za każde pytanie student może otrzymać 3 punkty. Minimalna ilość punktów konieczna do zaliczenia egzaminu wynosi 4.5. Ponadto, studenci przygotowują projekt grupowy.

Literatura podstawowa

1. Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe. System Prawa Karnego. Tom 11, red. M. Bojarski, Warszawa 2014.

2. O. Sitarz, Materialne prawo wykroczeń. Część ogólna, Warszawa 2015.

3. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

1. A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2019.

2. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności. System Prawa Karnego. Tom 3, red. R. Dębski, Warszawa 2013.

3. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej. System Prawa Karnego. Tom 6, red. M. Melezini, Warszawa 2016 (dostępne on line Legalis)

4. M. Wincenciak, Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008.


 

Uwagi

Literatura zostanie zaktualizowana na pierwszych zajęciach.


Zmodyfikowane przez mgr Andrzej Tatara (ostatnia modyfikacja: 23-04-2020 13:47)