SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Publiczne prawo bankowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Publiczne prawo bankowe
Kod przedmiotu 10.5-WX-AdP-PPBan-W-S14_pNadGenFAZIB
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Administracja finansowa
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Rafał Bucholski
  • dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Konwersatorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania systemu bankowego i zagadnieniami z zakresu publicznego prawa bankowego w Polsce. 

Wymagania wstępne

Zdany egzamin z prawa konstytucyjnego, finansowego i administracyjnego. 

Zakres tematyczny

Wykład

1.     Pojęcie banku

2.     Formy organizacyjno- prawne banków

3.     Funkcje banku

4.     System bankowy w Polsce

5.     Organizacja banku centralnego

6.     Funkcje NBP

7.     BFG

8.     KNF

Konwersatorium

1.     Pojęcie publicznego prawa bankowego

2.     Źródła prawa bankowego

3.     Dwupoziomowość systemu bankowego

4.     Instytucje systemu bankowego

5.     Zasady działalności i funkcje banku centralnego

6.     Polityka pieniężna banku centralnego

7.     Działalność emisyjna banku centralnego

8.     Procedura tworzenia banków komercyjnych

9.     Nadzór bankowy

10.  Normy ostrożnościowe w działalności banków

11.  Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banków

Metody kształcenia

Wykład klasyczny, dyskusja problemowa, rozwiązywanie kazusów, 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin i kolokwium w formie pisemnej lub ustnej. 

Literatura podstawowa

1.      Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Warszawa 2017

2.      Z. Ofiarski, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca

1. G. Sikorski, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2015

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Rafał Bucholski (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 21:31)