SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Służby ochrony porządku i bezpieczeństwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Służby ochrony porządku i bezpieczeństwa
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-SOPIB-K-14_pNadGenJKLGS
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Opalińska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zatem zapoznanie studentów z problematyką ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego RP, analiza zadań realizowanych przez podmioty administracji publicznej odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo, a także przedstawienie wzajemnych relacji, powiązań, współdziałania wszystkich służb uczestniczących w zagwarantowaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku w państwie. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa obywatelom i porządku publicznego to jedno z istotniejszych zadań dla państwa działającego poprzez jego organy. Poznanie funkcji oraz zakresu uprawnień organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. 

Wymagania wstępne

Posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Prawne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego. 
 2. Rola administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
 3. Wymiar instytucjonalno- publiczny bezpieczeństwa publicznego
 4. Zadania oraz kompetencje organów władzy państwowej, administracji zespolonej,niezespolonej oraz instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego wynikającymi z poszczególnych aktów prawnych. 

Ćwiczenia: 

 1. Udział Policji w zagwarantowaniu poczucia bezpieczeństwa i poszanowania porządku publicznego
 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu
 3. Centralne Biuro Antykorupcyjne
 4. Straż Graniczna
 5. Straż miejska
 6. Inspekcja Transportu Drogowego
 7. Żandarmeria wojskowa

Metody kształcenia

prelekcja z prezentacją multimedialną, dyskusja, studium przypadku

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie pisemne – pozytywna ocena ze sprawdzianu pisemnego, prezentacja multimedialna

Literatura podstawowa

 1. S. Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2011.
 2. B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, Bielsko Biała 2006.
 3. Z. Ściborek, B. Wiśniewski, R.B. Kuc, A. Dawidczyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki, Toruń 2017.
 4. A. Misiuk, Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

 1. S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa`2010.
 2. K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne Rzeczypospolitej Polskiej, AON 2007.
 3. E. Ura, S. Pieprzny, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Rzeszów 2015.
 4. W. Fehler, Bezpieczeństwo wewnętrzne polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Opalińska (ostatnia modyfikacja: 22-04-2020 00:04)