SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki programowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki programowania
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-23_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Grzegorz Pająk
 • dr inż. Iwona Pająk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie ze współczesnymi narzędziami i technikami tworzenia aplikacji, wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem wysokiego poziomu do rozwiązywania prostych problemów inżynierskich.

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość obsługi komputera, podstawowy kurs matematyki.

Zaliczenie przedmiotów: Matematyka, Technologie Informacyjne

Zakres tematyczny

Wykład

Pojęcia podstawowe: algorytm, język programowania, język niskiego poziomu, język wysokiego poziomu, programowanie, program. Podstawowe informacje o programowaniu obiektowym, podstawowe obiekty VBA w programie Excel. Analiza prostej funkcji stworzonej w środowisku VBA.

Podstawowe zasady programowania w języku Visual Basic, deklaracje zmiennych, typy standardowe, instrukcja przypisania, operatory arytmetyczne. Funkcje standardowe. Pobieranie danych i wyświetlanie wyników w komórkach arkusza Excel. Analiza prostej funkcji wykonującej obliczenia na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika. Wykorzystanie mechanizmu obsługi wyjątków do kontroli błędów programu.

Sterowanie przebiegiem programu, przegląd instrukcji sterujących. Podstawowe symbole używane do tworzenia algorytmów, analiza przykładowych algorytmów. Instrukcja warunkowa i wyboru. Typ logiczny, operatory relacyjne i logiczne. Analiza przykładowych programów sterowanych przy pomocy elementów interfejsu.

Formanty formularzy w VBA - własności i zdarzenia. Przegląd formantów dostępnych w programie Excel. Tworzenie interfejsu użytkownika, analiza przykładowych programów .

Instrukcje iteracyjne: przykłady zastosowania, rodzaje instrukcji iteracyjnych, analiza przykładowych problemów. Składnia instrukcji For i For Each, przykłady zastosowania, implementacja wybranych algorytmów. Podobieństwa i różnice pomiędzy poznanymi instrukcjami iteracyjnymi, wybór właściwej instrukcji iteracyjnej do rozwiązania konkretnego zadania.

Laboratorium

Wprowadzenie do środowiska VBA w programie Excel. Tworzenie makr z wykorzystaniem mechanizmu nagrywania. Tworzenie pasków narzędzi z indywidualnym zestawem funkcji. Analiza kodów makrodefinicji. Tworzenie własnych modułów, prosta funkcja w środowisku VBA.

Tworzenie funkcji realizujących proste obliczenia. Zapis wyrażeń algebraicznych. Pobieranie danych i wyświetlanie wyników w komórkach arkusza Excel. Wykorzystanie mechanizmu obsługi wyjątków do kontroli błędów programu.

Instrukcja warunkowa i wyboru, wykorzystanie instrukcji warunkowej do kontroli poprawności danych. Implementacja funkcji sterowanych przy pomocy elementów interfejsu. Wykorzystanie debuggera do usuwanie błędów programu.

Formanty formularzy w VBA, projektowanie interfejsu użytkownika, okno własności, definiowanie zdarzeń. Implementacja funkcji wykorzystujących dane z formantów formularzy.

Instrukcje iteracyjne For i For Each. Wykorzystanie instrukcji iteracyjnych do wykonania operacji na określonych zakresach komórek arkusza Excel.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny,

Laboratorium: zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Zaliczenie kolokwium w formie pisemnej

Laboratorium: Zaliczenie zadań laboratoryjnych, zaliczenie kolokwium.

Ocena końcowa: Średnia arytmetyczna z ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Alexander M., Kusleika R. Excel 2016 PL. Programowanie w VBA, Helion, Gliwice 2016
 2. Kuciński K., Visual Basic dla Excela w przykładach, Wydawnictwo Witanet 2015
 3. Lewandowski M., Tworzenie makr w VBA dla Excela 2010/2013 Ćwiczenia, Helion, Gliwice 2014
 4. McFedries P., Microsoft Office 2007 PL język VBA i makra: usprawnij działanie najpopularniejszego pakietu biurowego, Helion, Gliwice 2008
 5. Walkenbach J., Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków, Helion, Gliwice 2014

Literatura uzupełniająca

 1. Walkenbach J., Excel 2016 PL. Biblia -  Helion, Gliwice 2016
 2. Wrotek W., VBA dla Excela 2016 PL: 222 praktyczne przykłady, Helion, Gliwice 2016
 3. Baca J., Excel 2016 i programowanie VBA. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki tworzenia makr, Videopoint 2016
 4. Jelen B., Syrstad T., Excel 2016 VBA i makra, PROMISE 2016.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 10-04-2020 13:44)