SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie projektami innowacyjnymi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami innowacyjnymi
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-46_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania projektami innowacyjnymi.

 

Wymagania wstępne

Badania operacyjne, Podstawy harmonogramowania produkcji

Zakres tematyczny

Wykład

Zarządzanie projektami innowacyjnymi w ujęciu ogólnym. Fazy projektu innowacyjnego. Harmonogram i budżet projektu innowacyjnego. Kierowanie zespołem projektowym. Kierunki rozwoju koncepcji zarządzania projektami i zarządzania przez projekty. Organizacja i zasoby w projekcie innowacyjnym. Harmonogramy według nakładu pracy i zadania o stałym czasie trwania. Ścieżka krytyczna, wykres Gantta. Analiza czasowo-kosztowa, ograniczone zasoby. Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektem innowacyjnym, charakterystyka.

Projekt

Charakterystyka programu MS Project (środowisko, widoki, praca z programem). Opracowanie projektów innowacyjnych w zakresie wybranych zagadnień produkcyjnych i usługowych – analiza na podstawie studiów przypadków.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt – praca indywidualna i grupowa studentów z wykorzystaniem literatury i notatek z wykładów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena wystawiana na podstawie kolokwium pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych oraz składowej za „obronę” przez studenta projektu.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Pawlak M.; Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
  2. Trocki M., Grucza B., Ogonek K.; Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003.

Literatura uzupełniająca

  1. red. naukowa Stankiewicz J.; Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-04-2020 14:03)