SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody zwalczania zagrożeń - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody zwalczania zagrożeń
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-11_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Grzegorz Dudarski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie zasad i metod ograniczania wybranych czynników szkodliwych oraz nabycie umiejętności wyboru optymalnych metod.

Wymagania wstępne

Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy; Bezpieczeństwo procesowe,

Zakres tematyczny

Wykład: Wymagania prawne w zakresie ograniczania zagrożeń w środowisku pracy;  Metody eliminacji zagrożeń związanych z przemieszczaniem się ludzi;  Metody zabezpieczeń przed elementami ruchomymi, ostrymi, wystającymi na stanowisku pracy;  Zastosowanie i wdrożenie systemu LOTO;  Substancje chemiczne - kształtowanie bezpiecznych warunków pracy;  Metody eliminacji zapylenia powietrza;  Metody ochrony przed wybuchem w środowisku pracy;  Metody zabezpieczania stanowisk pracy przed elektrycznością statyczną;  Metody ograniczania drgań mechanicznych na stanowisku pracy;  Metody ograniczania hałasu w warunkach przemysłowych;  Zasady i metody ochrony człowieka pracy przed promieniowaniem elektromagnetycznym;  Zasady projektowania oświetlenia naturalnego i sztucznego w pomieszczeniach pracy i na stanowiskach pracy;  Ograniczanie zagrożeń na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe;  Badania w zakresie innowacyjnych metod zwalczania zagrożeń w środowisku pracy.

Projekt:  Tematyka przykładowych zadań projektowych dotyczących doboru technicznych i organizacyjnych metod ochrony przed zagrożeniami dla wybranych procesów technologicznych / procesów pracy np: Oczyszczanie strumieniowo ścierne. Malowanie natryskowe. Magazynowanie i eksploatowanie gazów w butlach - pojemnikach ciśnieniowych. Zasady bezpieczeństwa pracy w zakładach gospodarki komunalnej. Stolarnie i przetwórstwo drewna. Prace budowlane. Kuchnia i gastronomia, przemysł spożywczy. Prace ślusarskie i spawalnicze. Transport wewnątrzzakładowy. Prace w zbiornikach, kanałach i innych przestrzeniach zamkniętych. Produkcja wyrobów na bazie żywic poliestrowych.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Projekt: pokaz, pomiar, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny w formie testu, minimum 51% na pozytywne zaliczenie

Projekt: pozytywne oceny z przygotowania teoretycznego do ćwiczeń. Wykonanie wybranych prac kontrolnych / projektów przewidzianych programem nauczania oraz ich pozytywna ocena.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z wykładu i laboratorium

Literatura podstawowa

1.      Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, pod red. D. Koradeckiej, Centralny Instytut Ochrony Pracy Warszawa 2001

2.      Markowski A. S., Bezpieczeństwo procesów przemysłowych. Wyd. Politechniki Łódzkiej 2017

3.      Lipowczan A., Podstawy pomiarów hałasu. Wyd. GIG Warszawa-Katowice 1987

4.      Augustyńska D., Pleban D., Mikulski W., Tadzik P., Ocena emisji hałasu maszyn. Metody i wymagania. Wyd. CIOP 2000

5.      Ochrona przed drganiami i hałasem w środowisku pracy. Pod red. Augustyńska D.

6.      Sidor T., Podstawy metrologii: Przegląd metod i przyrządów pomiarowych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2008.

7.      Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - Wartości dopuszczalne. red. D. Augustyńska, M. Pośniak, Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2007

8.      Jankowski T., Jankowska E., Ocena zagrożenia pyłami emitowanymi z maszyn do pomieszczeń pracy. Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca

1.      Kaczmarska A., D. Augustyńska, Z. Engel, P. Górski Przemysłowe zabezpieczenia przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowym. Wybrane elementy i modele Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2006

2.      Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 22-04-2020 22:29)