SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo pracy w procesach produkcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo pracy w procesach produkcyjnych
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-21_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Dostarczenie wiedzy z zakresu wymagań bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. Umiejętności oceny zgodności maszyn, procesów z wymogami bezpieczeństwa.

Wymagania wstępne

Bezpieczeństwo procesowe.  Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy.

Zakres tematyczny

Bezpieczeństwo w zakładach obróbki mechanicznej. Konstrukcja i aspekty bezpieczeństwa obrabiarek. Wymagania oraz tryb i procedury oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące użytkowania maszyn. Obowiązki i działania pracodawców związane z doprowadzeniem użytkowanych maszyn do zgodności z minimalnymi wymaganiami BHP. Pomiar hałasu – warunki pomiarów dotyczące obrabiarek. Bezpieczeństwo pracowników w procesie produkcyjnym.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Projekt: pogadanka, pomiar, ćwiczenia laboratoryjne, analiza, dyskusja, 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: ocena z kolokwium. Warunkiem przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego z wykładu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych.

Projekt: oceniany jest na podstawie obecności i wykonania wszystkich ćwiczeń projektowych.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z wykładu i projektu.

Literatura podstawowa

1.       Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE

2.       Lewandowski J., Ergonomia. PWN Warszawa-Łódź 2001

3.       PN-ISO 7960:2000 Hałas obrabiarek -- Warunki pomiarów dotyczące obrabiarek do drewna.

4.       Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

5.       Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna.

6.       Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej.

Literatura uzupełniająca

1.       Dąbrowski A., Gierasimiuk J., Dostosowanie maszyn i innych urządzeń technicznych użytkowanych w miejscach pracy do zgodności z dyrektywami. Bezpieczeństwo Pracy nr 7-8/2002, CIOP-PIB

2.       Gierasimiuk J., Miareczko B., System oceny zgodności oraz kontroli wyrobów. Bezpieczeństwo Pracy nr 3/2004, CIOP-PIB

3.       Grzywiński W.: Ergonomia i ochrona pracy w leśnictwie. Akademia Rolnicza, Poznań 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 29-04-2020 12:46)