SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Człowiek w przestrzeni pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Człowiek w przestrzeni pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-25_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problemami, z jakimi może spotkać się człowiek w przestrzeni pracy oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Wykłady: Praca zawodowa i jej znaczenie w życiu człowieka (praca zawodowa a życie prywatne – konflikt czasowy; obowiązki rodzicielskie). Systemowe ujęcie zakładu pracy (struktura zakładu; relacje formalne i nieformalne; stosunki społeczne w grupach pracowniczych). Problemy wynikające z zarządzania zespołami pracowniczymi (przywódca/kierownik, lider, podwładny; autorytet przełożonego, style kierowania). Wielopokoleniowość na rynku pracy i w zakładach pracy (problemy dotyczące współdziałania, współpracy). Kultura osobista a kultura pracy; etyczne aspekty pracy zawodowej; zobowiązania moralne pracownika; podmiotowość pracownika w zakładzie pracy. Prakseologia (uwarunkowania skutecznego działania); postawy pracowników wobec innowacji. Pracownik wobec potrzeby dokształcania i doskonalenia zawodowego. Problemy zawodowe pracowników z niepełnosprawnościami.

Ćwiczenia: Komunikacja w zakładach pracy (werbalna i niewerbalna; wewnętrzna i zewnętrzna; pionowa, pozioma, ukośna; zasady formalnej i nieformalnej komunikacji ustnej i pisemnej; sztuka słuchania). Zarządzanie przestrzenią w zakładzie pracy a komunikacja pracownicza. Nowe technologie informacyjne jako narzędzie komunikowania się w zakładzie pracy. Międzykulturowość a komunikacja w zakładzie pracy. Wybrane problemy zakładu pracy (kontrola; oceny pracownicze; system nagród i kar; konflikty; niepowodzenia w pracy). Zjawiska patologiczne we współczesnym przedsiębiorstwie (pracoholizm; dyskryminacja; wypalenie zawodowe; mobbing). 

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny i problemowy, pogadanka, pokaz, demonstracja.


Ćwiczenia: ćwiczenia praktyczne, warsztaty metodyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - projekt (praca pisemna, prezentacja), wystąpienie, aktywność na zajęciach


Wykład - kolokwium (min. 51% na zaliczenie)


Ocena końcowa - średnia ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą (wykład - 50%, ćwiczenia - 50%)

Literatura podstawowa

Karney J.E., Psychopedagogika pracy, Warszawa 2007.  

Klementowska A., Flaszyńska E., Rynek pracy a zmiany pokoleniowe (stan i prognozy), Zielona Góra 2018.

Klincewicz K. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa pracownika. Raport z badań, Warszawa – Bydgoszcz 2013.

Mruk H. (red.), Komunikowanie się w biznesie, Poznań 2002.

Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 2006.

Wojtaś J. (red.), Społeczne konteksty funkcjonowania osób niepełnosprawnych, Legnica 2013.

Wojtaś J. (red.), Uwarunkowania aktywności edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wybrane zagadnienia, Legnica 2011.

Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Radom 2009. 

Zdaniewicz M., Zarządzanie czasem wolnym w warunkach współczesnej cywilizacji, Zielona Góra 2016.

 

Literatura uzupełniająca

Baron-Polańczyk E., A. Klementowska, Od „rynku pracodawcy” do „rynku pracownika” – zawody deficytowe w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym, „Społeczności lokalne. Studia interdyscyplinarne” 2018, nr 2.

Baron-Polańczyk E.,  Klementowska A. (red.), Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe, tom 1-5, Zielona Góra 2014-2018.

Czapka M. (red.), Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy, Bytom 2005.

Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2002.

Klementowska A., Pietrulewicz B. (red.), Edukacja i praca w procesie rozwoju zawodowego, Zielona Góra 2017.

McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 1997.

Patalas-Maliszewska J., Modele referencyjne zarządzani wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Warszawa 2019.

Pietrulewicz B., Paszkowicz M.A. (red.), Wybrane zagadnienia aktywności zawodowej człowieka na rynku pracy, Zielona Góra 2015.

Plewka Cz. (red.), Wybrane aspekty dotyczące człowieka współczesnej cywilizacji, Koszalin 2017.

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Kraków 1998.

„Problemy Profesjologii” – półrocznik

Szydlik-Leszczyńska A., Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. Wybrane uwarunkowania, Warszawa 2012.

Wołk Z., Kultura pracy, Sulechów 2000.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aneta Klementowska (ostatnia modyfikacja: 26-04-2020 21:42)