SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychospołeczne problemy kształcenia i doskonalenia zawodowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychospołeczne problemy kształcenia i doskonalenia zawodowego
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-28_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problemami psychospołecznymi, które mogą zaburzać proces kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz kształtowanie umiejętności planowania i realizacji zadań edukacyjnych przy jednoczesnej minimalizacji pojawiających się zagrożeń psychospołecznych.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Wykłady: Psychologiczne mechanizmy zachowania człowieka w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego. Motywy osób dorosłych do dalszej edukacji. Wybrane problemy psychospołeczne w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego: 1) sprzeczne wymagania i brak jasności co do pełnionej roli ucznia dorosłego; 2) brak możliwości podejmowania decyzji, które mają wpływ na edukację zawodową pracownika oraz brak wpływu na sposób realizacji zadań edukacyjnych; 3) niewłaściwa organizacja zajęć edukacyjnych (np. czas, miejsce); 4) trudne lub niewłaściwe warunki, w których odbywają się zajęcia; 5) utrudniona komunikacja z nauczycielami/wykładowcami/uczestnikami zajęć (w tym niewłaściwa atmosfera i relacje interpersonalne); 6) ograniczenie lub brak wsparcia ze strony: członków rodziny, pracodawcy, organizatorów procesu edukacyjnego. Następstwa problemów psychospołecznych (np. stres, depresja, wypalenie). Nowe sposoby kształcenia i doskonalenia zawodowego osób dorosłych.

Ćwiczenia: Diagnoza ucznia dorosłego (w tym sposobu przyswajania wiedzy, zaburzeń w możliwościach przyswajania wiedzy, stylów uczenia się). Edukacja dorosłych a życie rodzinne. Kształcenie i doskonalenie a obciążenie pracą zawodową. Dostęp do materiałów edukacyjnych, w tym nowoczesnych technologii. Sytuacja finansowa a możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego (możliwości pozyskania dofinansowania).

 

  

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny i problemowy, pogadanka, pokaz, demonstracja.


Ćwiczenia: ćwiczenia praktyczne, warsztaty metodyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa.
 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - projekt (praca pisemna, prezentacja), wystąpienie, aktywność na zajęciach


Wykład - kolokwium (min. 51% na zaliczenie)


Ocena końcowa - średnia ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą (wykład - 50%, ćwiczenia - 50%)
 

Literatura podstawowa

Aleksander T. (red.), Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian, Kraków 2003.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, Warszawa 2000.

Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J., Podstawy edukacji dorosłych, Poznań 2003.

Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 2000.

Kucharska A., Śmierciak Ł., Zagrożenia psychospołeczne. Poradnik dla pracodawców i pracowników służby BHP, Warszawa 2015.

Mikołajczyk K., Nowe trendy w kształceniu dorosłych, file:///C:/Users/AK/Desktop/Zalacznik_nr_4_Nowe_trendy_w_ksztalceniu_doroslych.pdf (12.04.2020).

Pervin L.A., Psychologia osobowości, przekł. A. Orski, Gdańsk 2002.

Strelau J., (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki, tom 2, Psychologia ogólna,Gdańsk 2004.

Zimbardo P.G., Johnson R.J., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się, t. 2, Warszawa 2010.

 

Literatura uzupełniająca

Gasiul H., Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje, Warszawa 2006.

Karaś S., Dydaktyka oświaty pozaszkolnej, Warszawa-Radom 1995.

Karney J.E., Psychopedagogika pracy, Warszawa 2007.

Skrzypczak J., Aleksander T., Edukacja ustawiczna w zmieniającej się sytuacji edukacyjnej (wybrane problemy), Poznań 1998.

Światowa Organizacja Zdrowia, Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy, tłum. K. Orlak, Warszawa 2013, https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/73444/Stres_Zagrozenia_psychospołeczne.pdf (22.03.2020).

Zagrożenia psychospołeczne i stres w pracy, https://osha.europa.eu/pl/themes/psychosocial-risks-and-stress (25.04.2020).

Uwagi


Zmodyfikowane przez (ostatnia modyfikacja: 26-04-2020 21:34)