SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy psychologii i socjologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy psychologii i socjologii
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-25_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z kluczowymi problemami z zakresu psychologii i socjologii, z podstawowymi różnicami indywidualnymi między ludźmi oraz kształtowanie umiejętności z zakresu współpracy, współdziałania (w tym pracy zespołowej).

 

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Wykłady: Wyjaśnienie kluczowych pojęć z zakresu psychologii i socjologii. Metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane w psychologii i socjologii. Sylwetka socjologa i psychologa. Praca w ujęciu psychologicznym i socjologicznym. Osobowość, osobowość zawodowa, cechy preferowane na rynku pracy. Emocje (w tym różnice kulturowe) i ich wpływ na relacje osobowe w zakładzie pracy. Więź społeczna i jej komponenty. Rola i znaczenie motywacji w życiu codziennym oraz w pracy zawodowej. Pamięć; formy, style i strategie uczenia się przydatne w pracy zawodowej.

Ćwiczenia: Biopsychologia – całożyciowy rozwój człowieka (zdolności noworodka, dzieciństwo, dorastanie, dorosłość) a wybory edukacyjno-zawodowe. Struktury społeczne, procesy społeczne, zmiany społeczne i ich wpływ na pracę zawodową. Praca zespołowa - uwarunkowania, problemy, dylematy. 

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny i problemowy, pogadanka, pokaz, demonstracja.

Ćwiczenia: ćwiczenia praktyczne, warsztaty metodyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - projekt (praca pisemna, prezentacja), wystąpienie, aktywność na zajęciach

Wykład - kolokwium (min. 51% na zaliczenie)

Ocena końcowa - średnia ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą (wykład - 50%, ćwiczenia - 50%)

Literatura podstawowa

Galata S., Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych. Uwarunkowania, problemy, dylematy, Warszawa 2008.

Gasiul H., Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje, Warszawa 2006.

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.

Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 2001.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, Warszawa 2000.

Kozłowski W., Motywowanie pracowników w organizacji, Warszawa 2017.

Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 2000.

Pervin L.A., Psychologia osobowości, przekł. A. Orski, Gdańsk 2002.

Strelau J., (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki, tom 2, Psychologia ogólna,  Gdańsk 2004.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Tokarz A. (red.), Wielkie teorie osobowości. Koniec czy początek?, Lublin – Nowy Sącz 2010.

Zimbardo P.G., Johnson R.J., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje. Podstawy psychologii, t. 1, Warszawa 2010.

Zimbardo P.G., Johnson R.J., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się, t. 2, Warszawa 2010.

Zimbardo P.G., Johnson R.J., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości, t. 4, Warszawa 2010.

 

Literatura uzupełniająca

Modzelewski W., Wprowadzenie do socjologii, Katowice 1999.

Polakowska-Kujawa J. (red.), Socjologia ogólna – wybrane problemy, Warszawa 2002.

Sztumski J., Socjologia pracy, Katowice 1999.

 Wątroba W., Socjologia – wstęp do praktycznej wiedzy socjologicznej, Wrocław 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aneta Klementowska (ostatnia modyfikacja: 25-04-2020 21:59)