SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomika i organizacja środowiska pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomika i organizacja środowiska pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-41_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie zagadnień z zakresu ekonomiki pracy, zarządzania przedsiębiorstwem, kształtowania procesów produkcyjnych w aspekcie wymagań ergonomii, możliwości usprawniania procesów pracy

Wymagania wstępne

podstawy ekonomii, podstawy organizacji pracy i zarządzania, ergonomia

Zakres tematyczny

Podstawowe pojęcia: praca, zawód, pracodawca, pracownik, środowisko pracy, organizacja pracy, proces pracy, ekonomika rynku pracy, koszty.

Organizacja przedsiębiorstwa i stanowiska pracy w czasie i przestrzeni. Typ produkcji a charakter i stopień specjalizacji stanowisk pracy.

Planowanie i realizacja pracy. Reguły ekonomiczności.

Koszty tworzenia i funkcjonowania stanowisk pracy. Sposoby zmniejszania kosztów w przedsiębiorstwie.

Wartościowanie pracy.

Ekonomika pracy. Koszty pracy i ich klasyfikacja. Składki na ubezpieczenie społeczne i inne obciążenia pracy.

Projekt zespołowy 1: materialne środowisko pracy, opis stanowiska pracy, wyposażenie stanowiska pracy (środki trwałe i obrotowe), koszt wyposażenia stanowiska pracy.

Projekt zespołowy 2: planowanie i realizacja zadania wytwórczego (praca indywidualna, praca potokowa), analiza środowiska pracy, analiza wyników procesu pracy, propozycje poprawy jakości i wydajności pracy.

 

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny

realizacja bieżących zadań

projekt zespołowy

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na podstawie sprawdzianu z progami punktowymi (51-60% - dostateczny; 61-70% - dostateczny plus; 71-80% - dobry; 81-90% - dobry plus; 91-100% - bardzo dobry)

Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach, realizacji bieżących zadań, realizacji dwóch projektów zespołowych zakończonych raportami.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i wykładów.

Literatura podstawowa

Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2009.

Baraniak B., Metody badania pracy, Warszawa 2009.

Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Kraków 2004.

Cascio W., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich. 2001.

Czajka Z., Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, Warszawa 2009.

Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, Warszawa 2004.

Ekonomika i organizacja pracy, red. Z. Jasiński, Wrocław 1992.

Ekonomika pracy. Zarys problematyki i metod, red. F. Michoń, Warszawa-Kraków 1991.

Ekonomika pracy: metody aktywnego rozwiązywania problemów, red. S. Borkowska, Warszawa 1988.

Ekonomika pracy: zarys problematyki i metod, red. F. Michoń, Warszawa - Kraków, 1991.

Kolegowicz K., Kulisa B., Nehring A., Aspekty ekonomiczno-prawne kosztów pracy w Polsce, Kraków 2004.

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1982.

Krasnowolski A., Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, OT-625, Warszawa 2013.

Philips, J., Stone R., Philips P., Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi: praktyczny podręcznik rentowności inwestycji, 2003.

Polańska A., Ekonomia pracy w zarządzaniu, Gdańsk 1995.

Polańska A., Wprowadzenie do ekonomii pracy w gospodarce rynkowej, Gdańsk 1992.

Rowiński S.R.,: Ekonomika i organizacja prac, Olsztyn 1994.

Seiwert L.J., Jak organizować czas, Warszawa 1998.

Stoner James, Wankel Ch.: Kierowanie, Warszawa 1992.

Szałkowski A., Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy, Wrocław 1997.

Zasoby ludzkie w firmie: organizacja, kierowanie, ekonomika, red. A. Sajkiewicz, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Brak możliwości zaliczenia przedmiotu wyłącznie na podstawie pracy indywidualnej. Studenci są zobowiązani do wykonania - oprócz własnej pracy indywidualnej - również zadań wynikających z podziału obowiązków zespołowych.


Zmodyfikowane przez dr Maria Agnieszka Paszkowicz (ostatnia modyfikacja: 01-05-2020 12:02)