SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy socjotechniki w zarządzaniu zespołami ludzkimi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy socjotechniki w zarządzaniu zespołami ludzkimi
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-68_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z kluczowymi problemami z zakresu socjotechniki w odniesieniu do zarządzania zespołami ludzkimi oraz kształtowanie umiejętności etycznego oddziaływania na ludzi w środowisku pracy.

Wymagania wstępne

Elementarna wiedza z przedmiotu: Podstawy psychologii ii socjologii

Zakres tematyczny

Wykłady: Kluczowe pojęcia z zakresu socjotechniki oraz zarządzania zespołami ludzkimi - istota, mechanizm, odmiany. Zakres problemowy socjotechniki (cechy, podmiotowy i przedmiotowy zakres oddziaływania). Elementy składowe systemu socjotechniki. Socjotechnika jako proces komunikacyjny w zakładzie pracy. Czynniki ograniczające skuteczność działań socjotechnicznych w środowisku pracy.

Ćwiczenia: Metody i techniki działań socjotechnicznych istotne z punktu widzenia zarządzania zespołami ludzkimi - prace wytwórcze (projekt: praca pisemna, prezentacja).

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny i problemowy, pogadanka, pokaz, demonstracja.

Ćwiczenia: ćwiczenia praktyczne, warsztaty metodyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - projekt (praca pisemna, prezentacja), wystąpienie, aktywność na zajęciach

Wykład - kolokwium (min. 51% na zaliczenie)

Ocena końcowa - średnia ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą (wykład - 50%, ćwiczenia - 50%)

Literatura podstawowa

Błaszczyk W., Socjotechniczne komponenty metod organizacji i zarządzania, "Zeszyty naukowe", Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 2003, nr 36, s. 32-36.

Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka, Gdańsk 2003.

Handnagy Ch., Socjotechnika. Sztuka zdobywania władzy nad umysłami, Wyd. Helion, 2017.

Karwat M., Socjotechnika zagrożenia: istota, mechanizmy, odmiany, [w:] F. Pierzchalski, J. Golinowski (red.), Socjotechnika lęku w polityce, Bydgoszcz 2016, 2015, s. 35-56.

Pawełczyk P. (red.), Dwa oblicza socjotechniki, Poznań 2006.

Zdankiewicz-Ścigała E., Maruszewski T., Wokół psychomanipulacji, Warszawa 2003.

 

 

 

Literatura uzupełniająca

Afeltowicz Ł., Pietrowicz K., Socjotechnika Adama Podgóreckiego w perspektywie porównawczej, "Rocznik Historii Socjologii" 2012, nr 2, s. 39-71.

Doliński D., Maruszewski T., Łukaszewski W., Ohme R.K., Manipulacja, Sopot 2009.

Karwat M., Podstawy socjotechniki dla politologów, polityków i nie tylko, Warszawa 2014.

Kubin J., Kwaśniewski J., Socjotechnika: kontrowersje, rozwój, perspektywy, Warszawa 2000.

Skała M., Manipulacja odczarowana!, Wyd. Helion, 2015.

Trejderowski T., Socjotechnika. Podstawy manipulacji w praktyce,Warszawa 2016.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aneta Klementowska (ostatnia modyfikacja: 25-04-2020 22:56)