SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria wytwarzania I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria wytwarzania I
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-03_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Paweł Schlafka
 • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi metodami wykonywania półfabrykatów o różnej postaci, kształtowania części maszyn metodami odlewania i obróbki plastycznej, zapoznanie ze sposobami cięcia materiałów, łączenia i spajania części, metodami obróbki cieplnej i cieplno-chemicznie, przetwórstwem tworzyw sztucznych, wybranymi technikami pomiarowymi oraz dostarczeniem informacji odnośnie stosowanych w przemyśle maszyn i urządzeń produkcyjnych

Wymagania wstępne

Podstawy chemii na poziomie LO.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa.:

Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Wprowadzenie. Procesy wytwarzania surówki i stali.     2   1,2
W2 Procesy otrzymywania metali nieżelaznych. Procesy technologiczne kształtowania struktury i własności inżynierskich stopów metali.      2   1,2
W3 Masy formierskie. Rodzaje modeli. Budowa formy odlewniczej.Techniki otrzymywania odlewów w formach piaskowych, formach metalowych, w formach specjalnych.     2   1,2
W4 Techniki otrzymywania odlewów w formach piaskowych, formach metalowych, w formach specjalnych.     2   1,2
W5 Techniki połączeń spajanych-podstawy fizyczne procesów spawania.      2   1,2
W6 Spawanie elektryczne łukowe, MIG/MAG, TIG, plazmowe, wiązką elektronów, laserowe.      2   1,2
W7 Zgrzewanie elektryczne oporowe i lutowanie.      2   1,2
W8 Cięcie termiczne.      2   1,2
W9 Obróbka plastyczna metali i stopów     2   1,2
W10  Rodzaje powłok. Techniki nakładania powłok. Elementy inżynierii powierzchni.      2   1,2
W11 Charakterystyka, budowa i podział tworzyw sztucznych.     2   1,2
W12  Metody wytwarzania części z tworzyw sztucznych.     2   1,2
W13 Obróbka cieplna i cieplno – chemiczna.      2   1,2
W14 Metody badań części i elementów maszyn     2   1,2
W15 Struktura procesu technologicznego wytwarzania maszyn i jego projektowanie. Technologiczne możliwości maszyn. Przebieg i organizacja montażu.     2   1,2
    Suma:   30   18

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych :

Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Wprowadzenie. Opracowanie technologii wykonania odlewu z żeliwa szarego.      2   2
L2 Opracowanie technologii wykonania odlewu z żeliwa szarego.      2    
L3 Masy formierskie i rdzeniowe. Badanie właściwości mas formierskich i rdzeniowych.     2   2
L4 Ręczne wykonywanie form piaskowych (Formowanie w dwóch skrzynkach).      2   2
L5 Ręczne wykonywanie form piaskowych (Formowanie z obieraniem).      2    
L6 Odlewanie do form specjalnych.      2   2
L7 Ocena jakościowa odlewów (ocena ciekłych stopów odlewniczych metodą ATD).      2   2
L8 Termin odróbczy.      2    
L9 Spawanie metodą MIG/MAG - dobór parametrów spawania     2   2
L10 Zgrzewanie elektryczne oporowe i lutowanie.      2    
L11 Określanie tłoczności blach.      2   2
L12 Wyznaczanie kąta sprężynowania w procesie gięcia.      2   2
L13 Identyfikacja tworzyw sztucznych stosowanych w budowie maszyn.     2   2
L14 Wytwarzanie wyrobów z tworzyw sztucznych na przykładzie termoformowania.     2    
L15 Termin odróbczy – Zaliczenie     2    
    Suma:   30   18

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami i standardami.

Laboratoria realizowane w grupach ćwiczeniowych, niektóre zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń produkcyjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.

Laboratorium – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Literatura podstawowa

 1. Perzyk M. i inni: Odlewnictwo, WNT, Warszawa 2001
 2. Piwowar S.: Techniki wytwarzania. Spawalnictwo, PWN, Warszawa 1978
 3. Mizerski J.: Spawanie-Wiadomości podstawowe, Wyd. REA s.j, Warszawa 2005
 4. Erbel S., Kuczyński K., Marciniak Z.: Obróbka plastyczna, PWN, Warszawa 1986
 5. Ciszewski B., Przetakiewicz W.: Nowoczesne materiały w technice, Wyd. Bellona, Warszawa 1994
 6. Dobrzański L., A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2002
 7. Karpiński T.: Inżynieria produkcji, WNT, Warszawa  2004
 8. Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, Warszawa 2003
 9. Sikora R.: Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, Wyd. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, Kraków 1993
 10. Żuchowska D. – Polimery konstrukcyjne. WNT, Warszawa 2000. R. 2-3, str. 18 – 71.
 11. Przetwórstwo tworzyw sztucznych, red. K. Wilczyński. OW Politechniki Warszawskiej 2000. R. 3, str.22-166.
 12. Broniewski T i in. - Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych. WNT, Warszawa 2000, 1970. R.3,str.154-167.
 13. Przetwórstwo tworzyw sztucznych, red. K. Wilczyński. OW Politechniki Warszawskiej 2000. R. 4, str.167-175.

Literatura uzupełniająca

1.          Plichta J., Plichta St.: Komputerowo zintegrowane wytwarzanie, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1999

2.         Ruszaj A.: Niekonwencjonalne metody wytwarzania elementów maszyn i narzędzi, IOS, Kraków 1999

3.         Ashby M., F., Jones D.R.H.: Materiały inżynierskie.  Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów, T. 2, WNT, Warszawa 1998

4.         Burakowski T., Wierzchoń T.: Inżynieria powierzchni metali, WNT, Warszawa 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Schlafka (ostatnia modyfikacja: 07-06-2020 15:23)