SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rysunek techniczny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rysunek techniczny
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-07_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Daniel Dębowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest opanowanie ogólnych zasad i reguł zapisu konstrukcji a także wprowadzenie w elementarne zagadnienia teorii konstrukcji i konstruowania w zakresie geometrycznej postaci konstrukcyjnej zarówno podstawowych elementów jak i złożonych układów części maszyn.

Wymagania wstępne

Brak

 

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Normalizacja w zapisie konstrukcji. Gospodarka rysunkowa.     1   1
W2 Rzuty aksonometryczne oraz rzut prostokątny w odwzorowaniu i restytucji elementów przestrzeni.      3   2
W3 Geometryczne kształtowanie form technicznych z wykorzystaniem wielościanów, brył i powierzchni.     3   1
W4 Graficzne przedstawianie połączeń elementów maszyn.      1   1
W5 Odwzorowanie i wymiarowanie elementów maszynowych.     2   1
W6 Oznaczanie cech powierzchni elementów. Wprowadzanie zmian.      2   1
W7 Schematy i rysunki złożeniowe.      2   1
W8 Zaliczenie     1   1
    Suma:   15   9

 

             
Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 Normalizacja w rysunku technicznym.     2   1
P2 Rysunek odręczny wybranych kombinacji linii i figur geometrycznych.     2   1
P3 Rysunek wg. przyrządów i odręczny figur płaskich w aksonometrii.     2   1
P4 Zastosowanie metody europejskiej i amerykańskej w rzutowaniu prostokątnym.     2   2
P5 Aksonometria brył geometrycznych.     2   2
P6 Wprowadzenie do przekrojów i kładów.     2   1
P7 Odwzorowanie zewnętrznego i wewnętrznego zarysu.      2   2
P8 Uproszczony zapis konstrukcji połączeń rozłącznych.     2   1
P9 Uproszczony zapis połączeń nierozłącznych.     2   1
P10 Uproszczony zapis części maszynowych np. koła zębate, przekładnie, łożyska.      2   1
P11 Ogólne zasady wymiarowania.     2   1
P12 Ogólne zasady wymiarowania. Sporządzanie rysunków wykonawczych typowych części maszyn: wałek, koło zębate, korbowód, wspornik.      2   1
P13 Sporządzanie rysunków wykonawczych elementów części maszyn z rysunków złożeniowych.      2   1
P14 Wykonanie prostego rys. złożeniowego lub zestawieniowego lub katologowego.     2   1
P15 Zaliczenie przedmiotu     2   1
    Suma:   30   18

 

Metody kształcenia

Zasadniczą formą zajęć są ćwiczenia projektowo-konstrukcyjne (metody operatywne). Poszczególne tematy w formie zadań obejmują jedno lub więcej zadań opracowywanych przez studentów podczas trwania jednostkowych zajęć oraz związaną z nimi pracą własną studentów (pracą domową). Niezbędną wiedzę teoretyczną potrzebną do rozwiązywania zadań student uzyskuje na zajęciach wykładowych oraz w ramach wprowadzenia przez prowadzącego do poszczególnych zajęć projektowych. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu końcowego.

Projekt

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zrealizowanych zadań projektowych a ocenę końcową  oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich uzyskanych ocen (w tym także ocen niedostatecznych)

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen cząstkowych przedmiotu.

Literatura podstawowa

 1. Romanowicz P.: Rysunek techniczny w mechanice i budowie maszyn, PWN, Warszawa, 2018.
 2. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy, Wyd. 26, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa, 2017.
 3. Burcan J.: Podstawy rysunku technicznego, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa, 2016.
 4. Lewandowski T.: Rysunek techniczny dla mechaników, WSiP, 2010.
 5. Rydzanicz I.: Zapis konstrukcji - podstawy, PWR Wrocław, 2000.
 6. Bober A., Dudziak M.: Zapis konstrukcji, PWN, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

 1. Normy.: Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej (ROINP), - Uniwersytet Zielonogórski, Kampus B,  Biblioteka Uniwersytecka, al. Wojska Polskiego 71 , 65-762 Zielona Góra, pok. nr 4.05, tel. 68 328 2162 e-mail: ROINP@bu.uz.zgora.pl 
 2. Paprocki K.: Zasady Zapisu Konstrukcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 3. Lewandowski T. Zbiór zadań z rysunku technicznego dla mechaników, WSiP, Warszawa 1998.
 4. Rydzanicz I.: Rysunek Techniczny jako zapis konstrukcji - Zadania, WNT, Warszawa 2004
 5. Giełdowski L.: Rzutowanie prostokątne. Widoki. Ćwiczenia i zadania rysunkowe z rozwiązaniami. WSiP, Warszawa 1999.
 6. Giełdowski L.: Przekroje. Ćwiczenia i zadania rysunkowe z rozwiązaniami. WSiP, Warszawa 1999.
 7. Giełdowski L.: Wymiarowanie. Ćwiczenia i zadania rysunkowe z rozwiązaniami. WSiP, Warszawa 1999.
 8. Lubiński Z., Kociszewski M., Szczurek K. :PORADNIK Rysowanie i projektowanie części maszyn, WSiP, Warszawa 1989.
 9. Kurmaz l.W., Kurmaz O.L.:Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn - podręcznik konstruowania, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 18-11-2020 17:20)