SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Języki programowania inżynierskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Języki programowania inżynierskiego
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-22_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
 • dr inż. Edward Tertel
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
 • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zastosowaniem pakietów obliczeniowych w programowaniu i obliczeniach inżynierskich na przykładzie pakietów  Matlab/Scilab (alternatywnie). Zapoznanie z technikami programowania, z wizualizacją uzyskanych wyników obliczeń oraz z praktycznymi przykładami wykorzystania metod programowania w prostych i złożonych obliczeniach inżynierskich.

Wymagania wstępne

Matematyka, umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi,

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Wprowadzenie do programu Scilab/Matlab: omówienie sposobu poruszania się w programie, możliwości wykorzystania w obliczeniach inżynierskich, środowisko programu, przestrzeń robocza Scilab/Matlab. Typy danych.     2   1
L2 Podstawowe funkcje oraz stałe matematyczne, zapis macierzowy, dostęp do elementów macierzy.     2   1
L3 Proste obliczenia, wykorzystanie programu jako zaawansowanego kalkulatora, tworzenie i korzystanie z tablic liczb.     2   1
L4 Grafika dwuwymiarowa w Scilab/Matlab, tworzenie i edycja  wykresów.     2   1
L5 Tworzenie różnych typów wykresów wizualizujących równania, funkcje oraz wyniki obliczeń.     2   1
L6 Programowanie w Scilab/Matlab: instrukcje - wyrażenia warunkowe, instrukcja if oraz while, instrukcje for, select/case.     2   2
L7 Programowanie w Scilab/Matlab: tworzenie i zastosowanie skryptów oraz funkcji w Scilab/Matlab.     2   2
L8 Programowanie w Scilab/Matlab: programowanie inżynierskich zadań obliczeniowych z użyciem Scilab/Matlab.     16   9
    Suma:   30   18

Metody kształcenia

Laboratoria prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych - metody: zadania problemowe, analiza rozwiązań, dyskusja. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest określana na podstawie: ocen za aktywność i sposób realizacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz ocen za sprawozdania/programy, będące efektem wykonania przewidzianych do realizacji ćwiczeń w tym zadań samodzielnych. Ocena końcowa z laboratorium jest średnią arytmetyczną z wszystkich uzyskanych ocen.

Literatura podstawowa

 1. Brozi A., Scilab w przykładach, wydawnictwo NAKOM, 2010.
 2. Verma R., Verma A. K.: Introduction to Scilab (Student Edition)., KDP Amazon.com, 2018
 3. Nagar, Sandeep., Introduction to Scilab For Engineers and Scientists, Apress 2017.
 4. Tejas Sheth ., Scilab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, CreateSpace IPP, 2016
 5. Banasiak K., Algorytmizacja i programowanie w MATLABIE, btc,2017,
 6. Regel W., Wykresy i obiekty graficzne w programie Matlab, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2003,
 7. Rudra P., Matlab dla naukowców i inżynierów, PWN, 2017.
 8. Lachowicz C, T, Matlab, Scilab, Maxima : opis i przykłady zastosowań / . - Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Regel W., Obliczenia symboliczne i numeryczne w programie Matlab, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2004,
 2. Stachurski M., Metody numeryczne w programie Matlab, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2003
 3. Tejas Sheth ., Scilab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, CreateSpace IPP, 2016
 4. http://www.scilab.org/resources/documentation/tutorials

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Edward Tertel (ostatnia modyfikacja: 03-06-2020 00:11)