SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy Konstrukcji Maszyn II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy Konstrukcji Maszyn II
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-32_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ
  • dr inż. Marek Malinowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i działaniem typowych układów napędowych maszyn.

Wymagania wstępne

Podstawy konstrukcji maszyn I

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Wprowadzenie do układów napędowych maszyn, podział, typowe podzespoły,  wady, zalety. Silniki i ich charakterystyki mechaniczne.      2   2
W2 Mechaniczne układy napędowe. Przekładnie: pasowe, zębate, cierne, przegubu i wały napędowe. Skrzynie biegów, przełożenia, sprawności.     2   1
W3 Sprzęgła cierne: budowa typowych sprzęgieł, podstawy obliczeń i doboru sprzęgieł.     2   1
W4 Napęd hydrokinetyczny - sprzęgła hydrokinetyczne. Zasada działania, charakterystyki bezwymiarowe i wymiarowe. Przełożenia kinematyczne i dynamiczne.     2   1
W5 Napęd hydrokinetyczny - przekładnie hydrokinetyczne. Transformacja momentu napędowego, charakterystyki eksploatacyjne. Analiza układów napędowych ze sprzęgłem i przekładnią hydrokinetyczną.     2   1
W6 Napęd hydrostatyczny. Budowa i działanie typowych układów hydrostaycznych. Podstawowe zależności.      2   1
W7 Napęd hydrostayczny - bilans energetyczny układu. Dobór pdzespołów hydrostaycznych.     3   2
    Suma:   15   9
             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Zajęcia organizacyjne. Analiza budowy i działania wybranych skrzyń biegów.     2   2
L2 Analiza budowy i działania wybranych skrzyń biegów cz. II     1   1
L3 Badanie właściwości kinematycznych przegubów i wałów napędowych     2   1
L4 Budowa i działanie wybranych podzespołów układów hydrostatycznych     2   1
L5 Pomiar podstawowych parametrów układu hydrostatycznego     2   1
L6 Analiza budowy i działania pneumatycznego układu napędowego     2   1
L7 Charakterystyka mechaniczna silnika spalinowego.     2   1
L8 Zaliczenie      2   1
    Suma:   15   9

 

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem multimedialnych środków audiowizualnych. Praktyczne poznawanie własności wybranych układów napędowych i ich podzespołów. Indywidualna praca z wykorzystaniem literatury podczas opracowania sprawozdań laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi na pytania egzaminacyjne (pisemne lub ustne).

Laboratorium – warunkiem zaliczenia jest zaliczenie wykonywanych ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie sporządzonego sprawozdania.

Literatura podstawowa

[1]  A. Polański : Mechaniczne napędy maszyn, wyd. Polit. Świętokrzyskiej, Kielce 1983.

[2]  Andrzej Osiecki: Hydrostatyczny napęd maszyn, WNT, 1998,

[3]  Stefan Stryczek: Napęd hydrostatyczny, WNT,1992,

[4]  W. Szenajch: Napęd i sterowanie pneumatyczne, WNT, 1997.

[5]  Szydelski Z.: Sprzęgła, hamulce i przekładnie hydrokinetyczne, Wyd. KiŁ, Warszawa, 1981.

Literatura uzupełniająca

[1]  Z. Gogolewski, Z. Kuczewski : Napęd Elektryczny, WNT, W-wa 1972.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Malinowski (ostatnia modyfikacja: 14-06-2020 19:02)