SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyki
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-33_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Paweł Jurczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 160 10,67 0 0 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem praktyk studenckich jest wykształcenie umiejętności zastosowania i sprawdzenia wiedzy teoretycznej uzyskanej w toku studiów w praktyce.

Wymagania wstępne

Ukończenie pierwszego roku  studiów.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny obejmuje między innymi:
- zaznajomienie z podstawowymi i obowiązującymi przepisami dyscypliny pracy, wymagań stawianych pracownikom oraz warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy;
- zaznajomienie ze strukturą instytucji oraz poznanie metod organizacji pracy, szczególnie działów technicznych;
- zapoznanie z warunkami i charakterem działalności jednostki;
- rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności pracy zespołowej;
- konfrontacja i pogłębianie uzyskiwanej w procesie kształcenia wiedzy przez zastosowanie w praktyce zawodowej,
- doskonalenie wiedzy przez praktyczny udział w bieżącej działalności jednostki;
- poznanie zasad i potrzeb wynikających z eksploatacji, nadzoru technicznego, obsługi i konserwacji maszyn;
- zapoznanie z przebiegiem procesu technologicznego (w przypadku jednostki produkcyjnej), czynnikami ekonomicznymi i socjologicznymi.

Metody kształcenia

Praktyczny udział w działalności firmy. Metody kształcenia w szczegółach ustalane są przez kierownika jednostki, w której praktyka się odbywa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Odbycie 160 godzin praktyki potwierdzonej przez opiekuna praktyki upoważnionego przez kierownika jednostki oraz uzyskanie zaliczenia u opiekuna praktyki ze strony Uniwersytetu Zielonogórskiego na podstawie Dzienniczka. W uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgody Koordynatora Praktyk, praktyka może być zaliczona na podstawie zaświadczenia o pracy zawodowej studenta.

Literatura podstawowa

1. MATERIAŁY INFORMACYJNE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Jurczak (ostatnia modyfikacja: 03-06-2020 22:42)