SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki automatyzacji II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki automatyzacji II
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-34_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Edward Tertel
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji układów mechatronicznych. Omówienie działania i zastosowania typowych elementów mechatronicznych.Przedstawienie zasad sterowania urządzeniami mechatronicznymi.

Wymagania wstępne

Mechanika techniczna, techniki automatyzacji I, podstawy elektrotechniki, umiejętności stosowania narzędzi informatycznych.

Zakres tematyczny

 

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Mechatronika podstawowe definicje i kreślenia. Typowe elementy mechatroniczne: elementy napędowe, wykonawcze, sensory, układy sterowania - urządzenia mechatroniczne.     2   1
W2 Elementy mechaniczne, elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne w układach mechatronicznych.     2   1
W3 Sensoryka - rodzaje sensorów, podstawy budowy, działania i doboru sensorów, sensory analogowe, sensory binarne.      2   2
W4 Sposoby realizacji zadań sensorycznych.      2   1
W5 Elementy napędowe w systemach mechatronicznych - silniki krokowe, serwomechanizmy.     2   1
W6 Sterowniki programowalne (PLC)- podstawy programowania sterowników (FBD, LD).     2   1
W7 Elementy robotyki. Podział maszyn manipulacyjnych, napędy robotów. Programowanie robotów.     2   1
W8 Kolokwium zaliczeniowe.     1   1
    Suma:   15   9
             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Wprowzdzenie, zasady pracy w laboratorium, omówienie ćwiczeń.Układy mechatroniczne wykorzystujące typowe elementy elektryczne, mechaniczne, pneumatyczne i hydrauliczne.     2   2
L2 Analiza budowy i działania manipulatora elektropneumatycznego.     2   1
L3 Sterowanie układami mechatronicznymi: Sterowanie pracą manipulatora/robota typu ARM - programowanie zadań manipulacyjnych.     4   2
L4 Analiza działania wybranych elementów mechatronicznych: układy napędowe, sensory.     2   1
L5  Integracja układu sterowanego  za pomocą PLC (automatyczne sterowanie pracą układu pomp, automatyzacja pracy przenośnika) .     4   2
L6 Zajęcia odróbczo-zaliczeniowe.     1   1
    Suma:   15   9

 

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. D.Szmid, Mechatronika, Wydawictwo REA, Warszawa 2002.
 2. Turowski J., Podstawy mechatroniki - eBook, AHE 2011.
 3. J. Honczarenko,. Roboty przemysłowe : budowa i zastosowanie, Wydawnictwa WNT, , Warszawa 2004,
 4. Gerth W,, Heimann B., Popp K., Mechatronika, komponenty metody przykłady, PWN 2001.
 5. J. Kostro, Elementy, urządzenia i układy automatyki, WSiP Warszawa 2007
 6. Dębowski A., Automatyka. Napęd elektryczny, PWN 2017.
 7. Gajek A., Juda Z.: Czujniki,  WKiŁ Warszaewa 2009.  
 8. W. Nawrocki, Sensory i systemy pomiarowe, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001.

Literatura uzupełniająca

 1. Miesięcznik „Napędy i Sterowanie”  - http://nis.com.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Edward Tertel (ostatnia modyfikacja: 03-06-2020 12:39)