SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria wytwarzania III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria wytwarzania III
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-37_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy z materiałoznawstwa, metod przetwórstwa i głównych zastosowań tworzyw polimerowych.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z fizyki ciała stałego, chemii, inżynierii wytwarzania I - II.

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Podstawowe wiadomości z materiałoznawstwa tworzyw sztucznych. Struktura cząsteczkowa i nadcząsteczkowa a właściwości. Zmiana wybranych właściwości tworzyw sztucznych w aspekcie warunków eksploatacji.     2   2
W2 Ważniejsze metody przetwórstwa i ich charakterystyka. Określenie przydatności tworzyw do procesów przetwórczych. Modyfikowanie właściwości tworzyw sztucznych.     2   1
W3 Technologia wtryskiwania, odmiany.     2   1
W4 Technologia wytłaczania, odmiany.     2   1
W5 Technologia prasowania, laminowania i formowania polimeryzacyjnego.     2   1
W6 Metody łączenia tworzyw sztucznych.     2   1
W7 Maszyny i narzędzia przetwórcze w zarysie. Jakość wyrobów z tworzyw sztucznych. Zastosowania tworzyw sztucznych – możliwości i granice.     2   1
W8 Zaliczenie na podstawie testu lub pracy pisemnej.     1   1
    Suma:   15   9
             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Rozpoznawanie tworzyw sztucznych metodami instrumentalnymi.     2   2
L2 Wyznaczenie charakterystyki termicznej reakcji utwardzania żywic.     2   1
L3 Wytworzenie wyrobu typu płyta w procesie laminowania nośników arkuszowych.     2   1
L4 Formowanie bezciśnieniowe – regeneracja części.     2    
L5 Wyznaczenie czasu żelowania układów sieciujących.     2   2
L6 Formy przetwórcze – budowa i analiza funkcji poszczególnych elementów.     2   2
L7 Wytwarzanie części typu naczynia - parametry przetwórstwa.     2    
L8 Zaliczenie     1   1
    Suma:   15   9

 

Metody kształcenia

Wykład - z prezentacją; laboratorium – praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę - realizowane w oparciu o test zaliczeniowy opracowany na podstawie materiału przedstawionego na wykładzie i przyswojonego przez studenta w wyniku pracy własnej.

       Progi:

 • Ocena dostateczna: opanowanie 60 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (60 % możliwych punktów testu zaliczeniowego)
 • Ocena dobra: opanowanie 75 do 90 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (75 – 90 % możliwych punktów testu zaliczeniowego)
 • Ocena bardzo dobra: ponad 90 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (ponad 90 % możliwych punktów testu zaliczeniowego)

Laboratorium: ocena jest określona na podstawie przebiegu ćwiczeń oraz sprawozdań będących efektem udziału w ich realizacji.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z wykładu i laboratorium.

Literatura podstawowa

 1. Saechtling H.: Tworzywa sztuczne - Poradnik. WNT, Warszawa 2007.
 2. Ozimina D., Madej M., Wdowin A.: Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2006.
 3. Hyla I.: Tworzywa sztuczne: własności, przetwórstwo, zastosowanie. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 4. Koszkul J., Bociąga E.: Materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Praca zb. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.
 5. Królikowski W.: Polimerowe kompozyty konstrukcyjne. PWN Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Broniewski T. i inni: Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych. WNT, Warszawa 2000.
 2. Koszkul J.: Stosowanie i przetwórstwo materiałów polimerowych. Praca zb. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Janusz Walkowiak (ostatnia modyfikacja: 03-06-2020 21:56)