SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski IV
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-38_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Anna Przyjemska-Skrabucha
  • mgr Agnieszka Florkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez  studenta znajomości języka angielskiego na poziomie B2  wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+

Zakres tematyczny

W ramach przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

1. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie B1/ B1+ w sytuacjach życia codziennego. Opanowanie struktur gramatycznych stosowanych do wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Rozszerzenie komponentu kulturowego i cywilizacyjnego ukierunkowanych na styl życia w krajach anglojęzycznych.

2. Elementy języka technicznego i specjalistycznego w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn, w tym:

a. Wybór kariery zawodowej, kryteria doboru zawodu, charakterystyka zawodów technicznych

b. Konstrukcje maszyn, materiały konstrukcyjne

c. Projektowanie - założenia projektowe, etapy projektowania, rysunek techniczny

d. Technologia materiałów - kategorie materiałów, stal jej rodzaje i  zastosowanie, materiały nieżelazne, polimery, minerały i ceramika w inżynierii

e. Podstawowe technologie obróbki materiałów

f. Komunikacja w środowisku pracy - korespondencja, prezentacja, sprawozdania, etc

g. Ubieganie się o pracę – CV, list motywacyjny, udział w rozmowie kwalifikacyjnej

 

 

Metody kształcenia

Zajęcia komunikacyjne, praca w parach, grupach i indywidualna z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w zajęciach (maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności), wykonanie wszystkich zadań określonych przez prowadzącego (m.in. uzyskanie pozytywnej oceny pracy indywidualnej, w parach oraz grupach, prezentacji ustnej na temat związany z kierunkiem studiów) oraz zaliczenie bieżacych kolokwiów w semestrze (każde kolokwium sprawdza kompetencje studenta w zakresie gramatyki, struktur leksykalnych oraz sprawności językowych: pisanie, czytanie, słuchanie),egzamin końcowy obejmujący materiał z czterech semestrów przedmiotu

Literatura podstawowa

1. Vicky Hollet, John Sydes, Tech Talk intermediate, Oxford University Press, 2006

2. Eric H. Glendinning, Alison Pohl Technology 2, Oxford University Press, 2012

3. Jon Naunton, ProFile 2 Intermediate, Oxford University Press, 2009

4. Mark Ibbotson, Professional English in Use: Engineering, Cambridge University Press, 2013

 

 

Literatura uzupełniająca

1.     Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English : vocabulary and grammar, Summertown Publishing, 2008

2. Longman Business Dictionary, Pearson Education Limited, Harlow, 2007

3. Słownik Techniczny Angielsko-Polski, Polsko-Angielski, wyd. REA, 2005 

4.     Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul SeligsonNew English File Intermediate, Oxford University Press, 2007

5.     Michael Swan, Catherine Walter, The Good Grammar Book, Oxford University Press, 2009

6.     http://www.onestopenglish.com/

http://www.insideout.net/

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 20-05-2020 12:31)