SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-41_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 45 3 27 1,8 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest przedstawienie zasad tworzenia oprogramowania na maszyny sterowane numerycznie.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Wprowadzenie do programu AlphaCAM     2   1,2
L2 Zasady tworzenie oproramowania na maszyny sterowane numerycznie     2   1,2
L3 Metody obróbkowe a sterowanie numeryczne obrabiarek     2   1,2
L4 Korekcja narzędzia, punkty referencyjne obrabiarki     2   1,2
L5 Tworzenie,edycja i  import geometrii w programie AlphaCAM     2   1,2
L6 Podstawowe operacje i cykle obróbcze     2   1,2
L7 Opracowanie procesów technologicznych z wykorzystaniem programu AlphaCAM     16   9,6
L8 Zajęcia zaliczeniowe     2   1,2
    Suma:   30   18

Metody kształcenia

Zajęcia z wykorzystaniem laboratorium komputerowego. Praca z katalogami, książkami, normami, indywidualna praca podczas opracowywania zagadnień projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów procesów technologicznych, przewidzianych do realizacji w ramach laboratorium.

Literatura podstawowa

1. AlphaCAM - podręcznik uzytkownika

2. AlphaCAM - materiały dydaktyczne do zajęć

Literatura uzupełniająca

1. Feld M.:"Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn:, WNT, Warszawa 2000

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-06-2020 14:14)