SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ochrona własności intelektualnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ochrona własności intelektualnej
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-42_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Kreatywność, wiedza - jak zarządzać swoimi umiejętnościami      1   0,6
W2 Innowacyjność i innowacje - czym są i jak nimi zarządzać     2   1,2
W3 Od idei do produktu - zarządzanie projektem innowacyjnym     2   1,2
W4 Przedmioty podlegające ochronie własności intelektualnej      2   1,2
W5 Prawne aspekty ochrony własności intelektualnej      2   1,2
W6 Ocena potencjału innowacyjnego projektu - matody SWOT, SMART, Quicklook     2   1,2
W7 Projektowanie wynalazku - metoda TRIZ      2   1,2
W8 Etyka w pracy badawczej i wynalazczej - znane przypadki naruszenia własności intelektualnej      2   1,2
    Suma:   15   9

Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie zasad prowadzenia projektu innowacyjnego w aspekcie ochrony własności intelektualnej.

Wymagania wstępne

Podstawy ekonomii.

Zakres tematyczny

Wykład:

Definicja innowacji, innowacyjności. Definicja projektu innowacyjnego z podziałem na etapy realizacji. Zasada tworzenia etapów projektu z określeniem punktów kontroli ich realizacji. Planowanie projektu. Metoda systematyczna analizy projektu. Źródła prawa własności intelektualnej. Zakres przedmiotowy prawa własności intelektualnej. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Prawo własności przemysłowej.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, pokazy studiów przypadków. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę

Ocena wystawiana na podstawie testu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień 

Literatura podstawowa

1.     Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne , opr. zbiorowe, LexisNexis Polska, 2013

2.     Michniewicz G., Ochrona własności intelektualnej, C.H. Beck, 2016

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Karol Dąbrowski (ostatnia modyfikacja: 08-06-2020 08:46)