SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie środowiskiem i ekologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie środowiskiem i ekologia
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-46_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania ochroną środowiska do wykorzystania w pracy inżynierskiej. Studenci powinni poznać przyczyny degradacji środowiska, mieć wiedzę umożliwiającą jego ochronę oraz nabyć umiejętność uwzględniania aspektów ekologicznych w rozwiązaniach technicznych i technologicznych.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Podstawowe definicje i ważniejsze akty prawne. Organizacja ochrony środowiska w Polsce i UE. System Ekozarządzania i Audytu EMAS oraz system zarządzania środowiskowego; Zadania organów administracji publicznej.     2   1
W2 Klimat i jego zmiany, efekt cieplarniany i nieciągłość ozonosfery.     2   1
W3 Źródła energii, ich wpływ na środowisko. Konwencjonalne źródła energii.     2   2
W4 Niekonwencjonalne źródła energii.     2   1
W5 Zanieczyszczenie środowiska - powietrza, wody i gruntów.     2   1
W6 Hałas i drgania, ochrona przed hałasem. Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujące.     2   1
W7 Odpady i gospodarka odpadami, recykling.     2   1
W8 Zaliczenie na ocenę na podstawie testu lub pracy pisemnej.     1   1
    Suma:   15   9
             
Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 Opracowanie technologii zagospodarowania/unieszkodliwiania odpadów lub inny według zadania.     2   2
P2 Analiza zaproponowanych lub wybranych tematów projektów w aspekcie problemu środowiskowego.     2   2
P3 Analiza zakresu realizacji zadań.     2   2
P4 Analiza efektów realizacji kolejnych etapów projektów.     8   2
P5 Zaliczenie na ocenę.     1   1
    Suma:   15   9

 

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją; projekt - praca z książkami i standardami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - zaliczenie na ocenę na podstawie testu końcowego obejmującego materiał przedstawiony na wykładzie.

Progi:

  • Ocena dostateczna: opanowanie 60 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (60 % możliwych punktów testu zaliczeniowego).
  • Ocena dobra: opanowanie 75 do 90 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (75 – 90 % możliwych punktów testu zaliczeniowego).
  • Ocena bardzo dobra: ponad 90 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (ponad 90 % możliwych punktów testu zaliczeniowego).

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu według zadania.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z wykładu i projektu.

Literatura podstawowa

  1. Poskrobko B., Poskrobko T.: Zarządzanie środowiskiem w Polsce. PWE, Warszawa 2012.
  2. Lipiński A.: Prawne podstawy ochrony środowiska. Wolters Kluwer SA, Warszawa 2010.
  3. Żylicz T.: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. PWE, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

Aktualne publikacje printowe i medialne.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Janusz Walkowiak (ostatnia modyfikacja: 03-06-2020 22:56)