SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Niezawodność maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Niezawodność maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiUR-P-50_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi terminami z zakresu niezawodności maszyn i urządzeń. Poznanie metod i procedur opisu i oceny niezawodności maszyn. Uświadomienie wpływu niezawodności maszyn na techniczne i pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej.

Wymagania wstępne

Matematyka, Metrologia, Elementy statystyki, umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi.

Zakres tematyczny

 

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Wprowadzenie do zagadnienia  niezawodności inżynierskich obiektów. Obiekty w badaniu i analizie niezawodności, zagadnienia eksploatacyjne obiektów.      2   1
W2 Definicje niezawodności i podstawowe charakterystyki niezawodności obiektów technicznych.     2   1
W3 Matematyczny opis  niezawodności – metody i narzędzia statystyczne stosowane w opisie niezawodności.     2   2
W4  Niezawodność obiektów naprawialnych i nienaprawialnych. Wskaźniki niezawodności.     2   1
W5 Narzędzia do badania i analizy niezawodności - (FMEA), (FTA).     2   1
W6 Badanie niezawodności maszyn.     2   1
W7 Prewencja i diagnostyka w kształtowaniu niezawodności maszyn. Niezawodność maszyn technologicznych a ekonomika procesów technicznych.     2   1
W8 Kolokwium zaliczeniowe.     1   1
    Suma:   15   9
             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Badanie wskaźników niezawodności maszyn i urządzeń.     4   2
L2 Analiza niezawodności z wykorzystaniem metod statystycznych – rozkłady statystyczne stosowane w analizie niezawodności.     3   2
L3 Ocena niezawodności wybranych obiektów i systemów technicznych.     2   1
L4 Zastosowanie narzędzi analizy niezawodności -  FMEA / FTA dla wybranych urządzeń/maszyn/systemów.     4   2
L5 Planowanie okresowości prac obsługowych i naprawczych.     2   2
    Suma:   15   9

 

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalny, oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową – czasopisma. 

Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja rozwiązań, dyskusja nad uzyskanymi rozwiązaniami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

  1. Migdalski J. [red.]: Inżynieria niezawodności. Poradnik, ATR, Bydgoszcz, 1992.
  2. Macha E.: Niezawodność maszyn, OW PO, Opole 2001.
  3. Ważyńska-Fiok K., Jaźwiński J.: Niezawodność systemów technicznych, PWN Warszawa 1990.
  4. Szopa T.: Niezawodność i bezpieczeństwo. OW PW, Warszawa 2009.
  5. Woropay M.: Podstawy racjonalnej eksploatacji maszyn. Bydgoszcz – Radom 1996.

Literatura uzupełniająca

  1. Bobrowski D.: Modele i metody matematyczne teorii niezawodności. WNT. Warszawa 1985.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Edward Tertel (ostatnia modyfikacja: 30-05-2020 20:27)