SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Utrzymanie ruchu w procesach produkcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Utrzymanie ruchu w procesach produkcyjnych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiUR-P-54_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
  • dr inż. Edward Tertel
  • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami z zakresu utrzymania ruchu w tym automatyzacji procesów produkcyjnych i montażu, z metodami wspomaganego komputerowo projektowania zautomatyzowanych procesów obróbki i montażu oraz metodami planowania utrzymania ruchu maszyn i urządzeń. 

Wymagania wstępne

Podstawy z zakresu matematyki, Podstawy automatyki, Napędy i sterowanie, automatyzacji

Zakres tematyczny

Treść wykładowa

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Pojęcia dotyczące utrzymanie ruchu, automatyzacji i organizacji procesów produkcyjnych w tym zautomatyzowanych elastycznych środków produkcji.     1   0,6
W2 Budowa i działanie elastycznych systemów produkcyjnych. Techniczne i organizacyjne aspekty wdrażania elastycznych systemów produkcyjnych.     2   1,2
W3 Konfiguracja elastycznych systemów obróbkowych. Podsystem obróbkowy (maszynowy).      2   1,2
W4 Podsystem przepływu materiałów. Podsystem transportu. Podsystem składowania. Podsystem manipulowania.     2   1,2
W5 System planowania przeglądów, remontów i odbiorów technicznych.     2   1,2
W6 Cel  tworzenia i zasady funkcjonowania systemu planowania utrzymania ruchu w procesach produkcyjnych System przepływu informacji.      2   1,2
W7 Proces technologiczny montażu jako część procesu produkcyjnego. Struktura procesu technologicznego montażu.      2   1,2
W8 Elementy struktury procesu technologicznego i ich charakterystyka. Klasyfikacja operacji procesu technologicznego montażu.  Przebieg procesu technologicznego w systemach produkcyjnych.     2   1,2
    Suma:   15   9

Treść Laboratoryjna

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Zajęcia wprowadzające. Zasady BHP. Czytanie symboli graficznych elementów pneumatycznych i zasady . Zasady rysowania schematów pneumatycznych układów sterowania.     2   1,2
L2 Analiza schematów układów pneumatycznych Podstawowe pneumatyczne układy sterowania ręcznego. Układy sterowania umożliwiające zmianę parametrów ruchu tłoka.     2   1,2
L3 Realizacja pneumatycznych układów sterowania z zaworami realizującymi określone funkcje logiczne. Realizacja pneumatycznych układów sterowania sekwencyjnego.     3   1,8
L4 Realizacja pneumatycznych układów sterowania z licznikiem zdarzeń. Realizacja pneumatycznych układów sterowania z przekaźnikami czasowymi.     4   2,4
L5 Modelowanie logicznych układów sterowania w środowisku Matlab.     4   2,4
    Suma:   15   9

Treść projektowa

             
Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 Sterowanie produkcją. Projektu związany z analizą wybranych algorytmów sterowania produkcją stosowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.     6   3,6
P2 Automatyzacja procesów przemysłowych. Projekt polega na analizie własności dynamicznych wybranych procesów na podstawie symulacji w środowisku FluidSim.     4   2,4
P3 terowniki programowalne w układach automatyki. Tematyka projektów będzie dotyczyć takich zagadnień jak: zaawansowane techniki programistyczne w sterownikach PLC, wykorzystanie środowiska Matlab-Simulink.     5   3
    Suma:   15   9

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową. Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Laboratoria z wykorzystaniem technik multimedialnych, stanowisk laboratoryjnych Festo Didactic – metody: problemowe, analiza przypadku,

Projekt – metoda problemowa, analiza przypadku, burza mózgu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Literatura podstawowa

  1. Makarow A.: Systemowe zasady tworzenia zautomatyzowanej produkcji. Seria „Robotyka i elastycznie zautomatyzowana produkcja”, t. 1, WNT, Warszawa 1990,
  2. T. Puff, W. Sołtys, Podstawy technologii montażu maszyn i urządzeń, Wydawnictwo WNT, Warszawa1980,
  3. E. Richter, W. Schilling, M. Weise, Montaż w budowie maszyn, Wydawnictwo WNT, Warszawa 1980,
  4. Łunarski J. Szabajkowicz W.: Automatyzacja procesów technologicznych montażu maszyn. Podstawy teoretyczne, wyposażenie, perspektywy. WNT, Warszawa 1993,

Literatura uzupełniająca

  1. Kowalowski H.: Automatyzacja dyskretnych procesów przemysłowych. WNT, Warszawa 1981.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-06-2020 12:11)