SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Alternatywne układy napędowe pojazdów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Alternatywne układy napędowe pojazdów
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-47_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i działaniem alternatywnych układów napędowych pojazdów.

Wymagania wstępne

Podstawy konstrukcji maszyn

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 Projekt elektrycznego układu napędowego do wybranego pojazdu. Praca w zespołach. Omówienie zadań projektowych. Harmonogram realizacji projektu.     2   1
P2 Przedstawienie i omówienie  zagadnień dotyczących zakresu projektu.     2   1
P3 Analiza współczesnych rozwiązań konstrukcyjnych cz.I     2   1
P4 Analiza współczesnych rozwiązań konstrukcyjnych cz.II     2   1
P5 Pezentacja przyjętych koncepcji układu napędowego i algorytmu obliczeniowego     2   2
P6 Prezentacja algorytmu doboru podzespołów układu napędowego      2   2
P7 Prezentacja i obrona projektu      2   1
    Suma:   14   9

Metody kształcenia

Praca zespołowa z wykorzystaniem literatury podczas opracowania projektu. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja uzyskanych wyników.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia  jest wykonanie projektu dla przedstawionych założeń i jego obrona.

Literatura podstawowa

  1. Szumanowski A.: Akumulacja energii w pojazdach. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności,  Warszawa 1984.
  2. Merkisz J., Pielecha I.: Alternatywne Paliwa i Układy napędowe pojazdów. WPP, Poznań 2004.
  3. Merkisz J., Pielecha I.: Alternatywne napedy pojazdów. WPP, Poznań 2004.
  4. Szumanowski A.: Akumulacja energii w pojazdach. WkiŁ, W-wa 1984.
  5. Pawelski Z.: Napęd hybrydowy dla autobusu miejskiego. WPŁ, Łódź 1996.
  6. Plamitzer A. M.: Maszyny elektryczne. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1986.
  7. Łęgiewicz J.: Pojazdy o napędzie hybrydowym, w: Auto Moto Serwis 6/2005.
  8. Plotkin S., Santina D., Vyas A., Anderson J.: Hybrid Electric Vehicle Raport. Center for Transportation Research, Aragon National Laboratory 2001.

 

Literatura uzupełniająca

 [1] www.autos.msn.com

 [2]  Westbrook M. H.: The Electric Car – Development and future of battery, hybrid and fuel-cell cars. The Institution of Electrical Engineers, London 2005.

 [4] www.hybridcenter.org, www.hybridcars.com.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-06-2020 11:08)