SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Materiałoznawstwo motoryzacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Materiałoznawstwo motoryzacyjne
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-50_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie aktualnego stanu wiedzy i techniki z zakresu materiałów stosowanych w motoryzacji oraz wyrobienie umiejętności doboru materiałów do podzespołów samochodowych.

Wymagania wstępne

Nauka o materiałach (Materiałoznawstwo), Inżynieria wytwarzania III

Zakres tematyczny

Wykład: Analiza podstawowych właściwości materiałów z punktu widzenia ich stosowania w technice motoryzacyjnej. Kryteria stosowalności stali, stopów nieżelaznych, tworzyw sztucznych oraz kompozytów metalowych i polimerowych – możliwości i granice. Zastosowania materiałów w budowie pojazdów: elementy konstrukcyjne silnika i układu napędowego, zawieszenia, układu kierowniczego, elementy karoserii, zbiorniki, itp. Zagadnienia recyklingu podzespołów pojazdów samochodowych.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych: Dobór metali i niemetali do wybranych podzespołów pojazdu. Połączenia nierozłączne metali i niemetali w pojazdach – wykonanie złącza i określenie wytrzymałości. Wady wyrobów metalowych i niemetalowych stosowanych w motoryzacji na przykładzie elementów karoserii i innych.

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją, laboratorium – praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: ocena jest określona na podstawie wyniku testu opracowanego z zakresu przedstawionego na wykładzie materiału.

Progi:

- ocena dostateczna: opanowanie 60 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (60 % możliwych punktów testu)

- ocena dobra: opanowanie 75 – 90 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (75 – 90 % możliwych punktów testu)

- ocena bardzo dobra: ponad 90 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (ponad 90 % możliwych punktów testu).

Laboratorium: ocena jest określona na podstawie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz aktywności studenta.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną ocen z wykładu (51 %) i z laboratorium (49 %).

Literatura podstawowa

  1. Ashby M.F., Jones D.R.A.: Materiały Inżynierskie I i II, WNT, Warszawa 1996.
  2. Dobrzański L. A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2003.
  3. Grabski M. W., Kozubowski J. A.: Inżynieria Materiałowa. OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
  4. Saechtling H.: Tworzywa sztuczne – Poradnik. WNT, Warszawa 2007.
  5. Królikowski W.: Polimerowe kompozyty konstrukcyjne. PWN, Warszawa 2012.

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 20-05-2020 12:31)