SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Silniki pojazdów samochodowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Silniki pojazdów samochodowych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-52_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jerzy Sobich
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z silnikami spalinowymi pojazdów samochodowych, ich konstrukcją, procesami zachodzącymi podczas spalania paliw silnikowych oraz wpływem motoryzacji na środowisko i człowieka. 

Wymagania wstępne

Termodynamika, podstawy konstrukcji maszyn.

Zakres tematyczny

Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Podział silników spalinowych,  podstawowe wielkości i definicje   2   1,2
W2 Zasada działania silnika 2- i 4-suwowego   2   1,2
W3 Termodynamiczne podstawy pracy silnika spalinowego   2   1,2
W4 Obieg rzeczywisty silnika czterosuwowego   2   1,2
W5 Podstawowe podzespoły silnika spalinowego   2   1,2
W6 Kinematyka i dynamika układu korbowego   2   1,2
W7 Charakterystyki silników spalinowych   2   1,2
W8 Hamownie silnikowe i podwoziowe   2   1,2
W9 Oleje silnikowe   2   1,2
W10 Paliwa silnikowe   2   1,2
W11 Teoria spalania w silniku ZS   2   1,2
W12 Teoria spalania w silniku ZI   2   1,2
W13 Emisja spalin w silnikach ZI i ZS   2   1,2
W14 Układy zasilania silników ZI   2   1,2
W15 Układy zasilania silników ZS   2   1,2
    Suma:   30   18

 

Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Zajęcia wprowadzające: regulamin zajęć, szkolenie BHP     2   1,2
L2 Silnik Wankla     2   1,2
L3 Kinematyka układu korbowego i układu rozrządu     2   1,2
L4 Badanie wtryskiwaczy silnika ZI     2   1,2
L5 Badanie wtryskiwaczy silnika ZS     2   1,2
L6 Badanie własności  oleju silnikowego     2   1,2
L7 Termin odróbczy I     2   1,2
L8 Hamownia silnikowa - charakterystyka zewnętrzna silnika     2   1,2
L9 Hamownia silnikowa - pomiar zużycia paliwa     2   1,2
L10 Hamownia podwoziowa - test statyczny     2   1,2
L11 Hamownia podwoziowa - test dynamiczny     2   1,2
L12 Pomiar emisji spalin silnika ZI     2   1,2
L13 Pomiar emisji spalin silnika ZS     2   1,2
L14 Termin odróbczy II     2   1,2
L15 Zaliczenie laboratorium     2   1,2
    Suma:   30   18

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz pozytywnej oceny z egzaminu.

Literatura podstawowa

1. Luft S., Podstawy budowy silników. Warszawa: WKiŁ, 2011. 

2. Jeż M., Silniki spalinowe: zasady działania i zastosowania. Warszawa: Wyd. Naukowe Instytutu Lotnictwa, 2008.

3. Rychter T., Teoria silników tłokowych..Warszawa: WKiŁ, 2006. 

4. Mysłowski J., Doładowanie silników. Warszawa: WKiŁ, 2006. 

Literatura uzupełniająca

1. Wajand, Jan Aleksander Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe, Warszawa : WNT, 2005. 

2. Mysłowski, Jaromir. Zanieczyszczenie powietrza przez pojazdy samochodowe, Warszawa : WKiŁ, 2011.

3. Merkisz J., Ekologiczne aspekty stosowania silników spalinowych. Poznań  Wyd. Politechniki Poznańskiej, 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jerzy Sobich (ostatnia modyfikacja: 03-06-2020 14:50)