SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy komputerowego wspomagania projektowania pojazdów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy komputerowego wspomagania projektowania pojazdów
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-57_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jerzy Sobich
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności projektowania części i podzespołów pojazdów przy wykorzystaniu programów komputerowych.

Wymagania wstępne

Grafika inżynierska, informatyka, podstawy konstrukcji maszyn.

Zakres tematyczny

Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Zajęcia wstępne, regulamin zajęć     2   1,2
L2 System CAx- Catia v5, interfejs użytkownika     2   1,2
L3 Paski narzędzi     2   1,2
L4 Dostosowywanie pasków narzędzi     2   1,2
L5 Szkicownik. Podstawowe funkcje szkicownika     2   1,2
L6 Więzy geometryczne i wymiarowe     2   1,2
L7 Animacja więzów     2   1,2
L8 Parametryzacja szkicu     2   1,2
L9 Modelowanie 2D     2   1,2
L10 Zasady modelowania bryłowego     2   1,2
L11 Podstawowe funkcje modelowania bryłowego.     2   1,2
L12 Modelowanie wybranego elementu konstrukcyjnego pojazdu I     2   1,2
L13 Modelowanie wybranego elementu konstrukcyjnego pojazdu III     2   1,2
L14 Modelowanie wybranego elementu konstrukcyjnego pojazdu III     2   1,2
L15 Zaliczenie przedmiotu     2   1,2
    Suma:   30   18

Metody kształcenia

Ćwiczenia projektowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie oddanych 2 projektów.

Literatura podstawowa

1.      Wyleżoł M., Modelowanie bryłowe w systemie CATIA. Przykłady i ćwiczenia. Wyd. Helion 2002.

2.      Wełyczko A., CATIA v.5. Przykłady efektywnego zastosowania w projektowaniu mechanicznym. Wyd. Helion 2005.

3.      Skarka w., Mazurek A., Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji. Wyd. Helion 2005.

Literatura uzupełniająca

1.      Wyleżoł M., Modelowanie powierzchniowe i hybrydowe w systemie CATIA v.5. Wyd. Helion 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jerzy Sobich (ostatnia modyfikacja: 03-06-2020 16:11)