SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodologia projektowania technicznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodologia projektowania technicznego
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-P-47_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Daniel Dębowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych ze współczesnym, systemowym podejściem do procesu projektowania technicznego

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Proces projektowania jako etap realizacji produktu. Projektowanie i jego konteksty; etyczny, społeczny, ekonomiczny, techniczny. Struktura procesu projektowania – różne ujęcia systemowe. Formułowanie problemu projektowego; rola abstrahowania, wymagania i ograniczenia, uwzględnienie sytuacji rynkowej, pojęcie jakości produktu. Określenie wymagań technicznych. Metody poszukiwania koncepcji rozwiązań problemów projektowych: metody tradycyjne, metody heurystyczne, metody systematyczne i mieszane. Techniki selekcji, oceny i wyboru rozwiązań, teoria decyzji, systemy eksperckie. Udoskonalanie projektu: analiza ryzyka i błędów projektowych,  analiza wartości. Reguły kształtowania postaci konstrukcyjnej. Przygotowanie i prezentacja projektu realizacyjnego

Podczas ćwiczeń projektowych student pozna techniki:

 1. Formułowania i analizy celu projektu
 2. Dekompozycji funkcji celu projektu
 3. Ustalania ograniczeń i uwarunkowań
 4. Określania kryteriów i wskaźników jakości projektu
 5. Generowania możliwych alternatyw rozwiązań
 6. Wyboru optymalnego wariantu
 7. Projektowanie detali i dobór materiałów
 8. Analizy FMEA projektu

Metody kształcenia

Wykład problemowy

Praktyczne ćwiczenia projektowe

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - ocena na podstawie sprawdzianu pisemnego lub ustnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień omawianych na wykładzie.

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych przewidzianych do realizacji w trakcie semestru oraz aktywność podczas zajęć.  

Ocena końcowa - jest średnią arytmetyczną z poszczególnych form przedmiotu

 

Literatura podstawowa

 1. Pahl G., Beitz W., Nauka Konstruowania, WNT, Warszawa 1984,
 2. Nigel Cross – Engineering Design Methods, John Wiley & Sons, 1989
 3. Klaus Ehrlenspiel- Integriete Produktentwicklung, Munchen 1995,
 4. Tarnowski W., Podstawy projektowania technicznego, WNT, Warszawa 1997,
 5. Sobczak R. – Materiały pomocnicze do przedmiotu Metodologia Projektowania Technicznego, 2010

Literatura uzupełniająca

 1. www.mit.edu 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 20-05-2020 12:31)