SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projekt przejściowy II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projekt przejściowy II
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MiUW-P-58_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Edward Tertel
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
 • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nauka rozwiązywania złożonych zadań projektowych z zakresu maszyn i urządzeń wiertniczych oraz pracy w zespole kierowanym przez lidera, wykorzystując do tego zdobytą podczas studiów wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz wiedzę z przedmiotów specjalności dyplomowania. Dodatkowym celem jest zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów projektowych samodzielnie oraz w grupie, stosując kreatywne podejście do problemu projektowego w tym zdobycie umiejętności wariantowania rozwiązań oraz wyboru rozwiązania optymalnego.

Wymagania wstępne

Elektrotechnika i elektronika, Podstawy automatyki, Techniki automatyzacji, Podstawy konstrukcji maszyn, Wytrzymałość materiałów, Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD I, Komputerowe wspomaganie projektowania CAD, Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich CAE, Projekt przejściowy I, Maszyny wydobywcze, Automatyzacja maszyn wydobywczych, Wybrane zagadnienia eksploatacji maszyn wydobywczych, umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi, 

Zakres tematyczny

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - PROJEKT

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

P1

Wybór problemu projektowego z zakresu maszyn i urządzeń wiertniczych, w tym urządzeń automatyzujących procesy wiertnicze.

2

-

P2

Przygotowanie alternatywnych koncepcji rozwiązania.

4

-

P3

Wybór najlepszej koncepcji rozwiązania wraz z uzasadnieniem wyboru.

2

-

P4

Dobór materiałów, maszyn, urządzeń, napędów, sterowania oraz algorytmu pracy

6

-

P5

Dobór narzędzi informatycznych wykorzystanych w projektowaniu i modelowaniu.

2

-

P6

Zaprojektowanie konstrukcji i wykonanie niezbędnych obliczeń dla projektu

8

-

P7

Przygotowanie wirtualnego prototypu oraz oferty katalogowej

4

-

P8

Zajęcia odróbcze i zaliczeniowe

2

-

SUMA GODZIN

30

-

Metody kształcenia

Praca z literaturą fachową. Praca zespołowa w trakcie wykonania zadań projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.

Literatura podstawowa

 1. Gawor P.: Urządzenia elektroenergetyczne w górnictwie. Wydaw. Pol. Śląskiej, Gliwice, 2011.
 2. Górny A., Kowerski A., Ostapczuk M., Bezpieczeństwo i eksploatacja Maszyn produkcyjnych, Forum, Poznań 2009,
 3. Łastowiecki J., Napędy elektryczne w automatyce i robotyce, Wydawnictwo Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2011,
 4. Kost G., Łebkowski P. Węsierski Ł., Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, PWE, Warszawa 2013,
 5. Kotnis G., Budowa i eksploatacja układów hydraulicznych w maszynach, KaBe, Krosno 2011,
 6. Osiński Z., Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, Warszawa 2010,
 7. Tomasiak E. Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Gliwice Politechnika Śląska, 2001,
 8. Szlagowski J., Automatyzacja pracy maszyn roboczych. Metodyka i zastosowania, Warszawa, WKŁ 2010,
 9. Szostak L., Wiertnictwo, Warszawa, WG 1989,
 10. Szostak L., Chrząszcz W., Wiśniowski R.: Narzędzia wiercące. Wydawnictwo AGH, Kraków 1996

Literatura uzupełniająca

 1. Niezgodziński M., Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe, WNT, Warszawa 2013,
 2. Markiewicz H.: Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Joanna Cyganiuk (ostatnia modyfikacja: 06-09-2020 20:52)