SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki komputerowe w projektowaniu inżynierskim - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki komputerowe w projektowaniu inżynierskim
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-P-53_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tworzeniem przestrzennych modeli i prototypów technologicznych narzędzi i urządzeń, z obliczeniami na prototypach, z analizą ich technologiczności (pod względem wykonania), z możliwościami prezentowania wirtualnego modelu i nadawania odpowiednich cech orz z możliwościami generowania dokumentacji.

Wymagania wstępne

Mechanika techniczna, Wytrzymałość materiałów, Podstawy konstrukcji Maszyn, Zapis konstrukcji, Inżynieria wytwarzania, Komputerowe wspomaganie projektowania CAD.

Zakres tematyczny

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - LABORATORIUM

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

L1

Wprowadzenie do systemu wspomagania projektowania

2

1

L 2

Projekt koncepcyjny. Praca z cyfrową makietą modelu.

2

1

L 3

Automatyczne generowanie prostych modeli przestrzennych.

2

1

L 4

Tworzenie przestrzennych modeli obiektów (wirtualnych odpowiedników).

8

4

L 5

Praca z modelem (materiał, cechy, obliczenia).

2

2

L 6

Zajęcia odróbcze

2

1

L 7

Wizualne odzwierciedlenie wirtualnego prototypu (renderowanie).

2

2

L 8

Generowanie dokumentacji technicznej.

2

1

L 9

Technologiczność modelu - wprowadzanie zmian konstrukcyjnych,

2

2

L 10

Struktura przestrzenna prototypów narzędzi.

2

1

L 11

Struktura przestrzenna prototypów urządzeń.

2

1

L 12

Zajęcia obróbcze i zaliczeniowe

2

1

SUMA GODZIN

30

18

Metody kształcenia

Laboratoria prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych - metody: zadania problemowe, analiza rozwiązań. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie laboratorium.

Literatura podstawowa

  1. Pikoń A., AutoCad 2018 PL , Helion, Gliwice 2018,
  2. Krzysiak Z. , Modelowanie 3D w programie AutoCAD, Helion, Gliwice 2012,

  3. Jaskulski A., AutoCad 2017/ LT2017 / 360+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D, PWN, Warszawa, 2016

    .

Literatura uzupełniająca

  1. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa 2000,
  2. CAD/CAM/CAE – czasopismo,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Joanna Cyganiuk (ostatnia modyfikacja: 05-09-2020 21:26)