SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Eksploatacja układów mechatronicznych w automatyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Eksploatacja układów mechatronicznych w automatyce
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MwBM-P-47_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 0 0 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 0 0 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami i z bezpieczeństwem pracy z urządzeniami mechatronicznymi przy ich eksploatowaniu i serwisowaniu, z ich diagnostyką oraz z przykładami typowych uszkodzeń i możliwymi sposobami ich napraw.

Wymagania wstępne

Elektrotechnika i Elektronika, Automatyka i Robotyka, Podstawy Mechatroniki

Zakres tematyczny

 

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1  Praca z urządzeniami mechatronicznymi - poprawności działania elementów składowych systemów mechatronicznych. Bezpieczeństwo pracy.         2
W2 Serwisowanie urządzeń wykonawczych i nadzór nad sieciami i systemami sterowania w mechatronice.         2
W3 Możliwe, najczęstsze uszkodzenia elementów i układów mechatronicznych.          1
W4 Diagnostyka elektropneumatycznych i elektrohydraulicznych układów napędowych, urządzeń pomiarowych, nadzorujących i sterujących.         2
W5 Zamienność elementów układów mechatronicznych przy serwisowaniu. Naprawy urządzeń i układów mechatronicznych – metody, przykłady.         2
    Suma:   0   9

 

             
Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 Realizacja zadania projektowego z zakresu systemu monitorowania i diagnostyki  dla zadanego obiektu/układu mechatronicznego.         9
    Suma:   0   9

 

Metody kształcenia

Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową - podręczniki, czasopisma.

Projekt: konsultacje w trakcie realizacji projektów. Prezentacje częściowe i końcowa projektu, analiza, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Iserman R.: Mechatronic Systems, Springer, New York, 2003.
  2. Lisowski M., Czop P., Projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja układów mechatronicznych. AGH 2016
  3.  Schmid Dietmar i inni : Mechatronika, Wydawnictwo Europa Lehrmittel 2002
  4. Turowski Janusz, Podstawy mechatroniki, Wydawnictwo WSH-E, Łódź 2008,
  5. Heimann B. i inni, Mechatronika, komponenty, metody,przykłady, PWN 2013

Literatura uzupełniająca

1) Automatyka - czasopismo,

2) Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych – czasopismo,

3) Pomiary, Automatyka, Kontrola - czasopismo

4) Robotyka – czasopismo.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Edward Tertel (ostatnia modyfikacja: 30-05-2020 22:20)