SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MwBM-P-48_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 0 0 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami obliczeń numerycznych z zastosowaniem programu Matlab dla wybranych zagadnień i problemów mechatroniki, z metodą analizy MES 2D i 3D dla naprężeń i odkształceń w konstrukcjach urządzeń mechatronicznych oraz z projektowaniem układów
elektropneumatycznych i elektrohydraulicznych wraz z odpowiadającym im sterowaniem elektrycznym.

Wymagania wstępne

Podstawy Konstrukcji Maszyn, Zapis Konstrukcji, Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD I, Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD II, Języki programowania.

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Obliczenia inżynierskie z wykorzystaniem programu Scilab/Matlab, wykorzystanie metod numerycznych.         6
L2 Projektowanie elementów konstrukcyjnych urządzeń mechatronicznych w tym analiza MES 2D i 3D.         6
L3 Projektowanie prostych i złożonych układów elektropneumatycznych i elektrohydraulicznych wraz z układami sterowania elektrycznego z wykorzystaniem programu symulacyjnego         6
    Suma:   0   18

Metody kształcenia

Laboratoria prowadzone są z wykorzystaniem komputerowego oprogramowania inżynierskiego - metody: zadania problemowe, analiza rozwiązań. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne ćwiczenia laboratoryjne.Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie laboratorium.

Literatura podstawowa

 1. Biały W., Bobkowski G., AutoCAD 2004 i AutoCAD Mechanical 2004 w zagadnieniach technicznych, WNT, Warszawa 2009,
 2. Olszewski M., Urządzenia i systemy mechatroniczne, REA, Warszawa 2009,
 3. Pizon A., Hydrauliczne i elektrohydrauliczne układy sterowania i regulacji, WNT, Warszawa 1987,
 4. RakowskiG., Kacprzyk Z., Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, WNT, Warszawa 2005,
 5. Karczewski J., Szuman P.: Scilab Modelowanie i symulacja pracy układów automatyki. Nakom, 2019,
 6. Stachurski M., Metody numeryczne w programie Matlab, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2003,
 7. Szenajch W., Napęd i sterowanie pneumatyczne, WNT, Warszawa 2003,
 8. Świder Jerzy: Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów mechatronicznych, układy pneumatyczne i elektropneumatyczne ze sterowaniem logicznym (PLC), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.

Literatura uzupełniająca

 1. Automatyka - czasopismo,
 2. Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J., Metody numeryczne, WNT, Warszawa 1993,
 3. Garbaciak A. Szewczyk K., Napęd i sterowanie hydrauliczne – podstawy projektowania układów,
 4. Politechnika Krakowska, Kraków 1988r,
 5. Mechanics and Control - czasopismo,
 6. Napędy i Sterowanie - czasopismo

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Edward Tertel (ostatnia modyfikacja: 07-07-2020 10:57)