SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elektromechaniczne elementy mechatroniki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elektromechaniczne elementy mechatroniki
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MwBM-P-54_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 0 0 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 0 0 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z rodzajami i przeznaczeniem elementów elektromechanicznych stosowanych w systemach mechatronicznych. Omówienie zasad użytkowania tych elementów, w tym również zasad bezpieczeństwa.

Wymagania wstępne

Automatyka i robotyka, podstawy elektrotechniki, elementy napędów.

Zakres tematyczny

 

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Klasyfikacja elementów elektromechanicznych. Rodzaje i budowa maszyn elektrycznych.         1
W2 Maszyny elektryczne prądu stałego.         1
W3 Silniki komutatorowe prądu przemiennego. Silniki indukcyjne. Rozruch i dynamika silników indukcyjnych.         1
W4 Transformatory.         1
W5  Maszyny elektryczne małe i specjalne oraz ich klasyfikacja. Silniki indukcyjne jednofazowe.         1
W6 Maszyny dla układów mechatroniki i automatyki.  Mikromaszyny elektryczne dla automatyki. Silniki krokowe.          2
W7 Przetworniki prędkości i położenia. MEMS.          1
W8 Sterowanie pracą silników, praca i przerywana, nagrzewanie elementów.         1
    Suma:   0   9
             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Modelowanie w środowiskach Matlab/Scilab wybranych elementów elektromechanicznych.         9
L2 Badanie elementów elektromechanicznych rzeczywistych oraz modelowanych komputerowo.         9
    Suma:   0   18

 

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena z wykładu jest określana na podstawie końcowego kolokwium.

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest określana na podstawie: realizacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz sprawozdań/raportów/programów/plików będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1.     Glinka T., Kulesza B., Laboratorium elektromechanicznych elementów automatyki, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2004,

2.     Jaszczuk W. (red), Mikrosilniki elektryczne. Badanie własności statycznych i dynamicznych, PWN, Warszawa 1991,

3.     Turowski J. , Podstawy mechatroniki, Wydawnictwo WSH-E w Łodzi, Łódź 2008,

4.     Heimann B. i inni, Mechatronika, komponenty, metody,przykłady, PWN 2013

Literatura uzupełniająca

1.     Kenjo T., Electric Motors and their Controls, Oxford University Press, Oxford, New York, Tokyo 1991,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Edward Tertel (ostatnia modyfikacja: 30-05-2020 21:18)