SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja procesów przemysłowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja procesów przemysłowych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MwBM-P-55_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 0 0 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Podstawowym celem realizacji przedmiotu wiadomości: z zakresu strategicznych decyzji produkcyjnych umiejętności: podejmowania właściwych decyzji strategicznych w procesach produkcyjnych

Wymagania wstępne

Elementy organizacji zakładów usługowo – wytwórczych, Wiadomości teoretyczne z inżynierii procesowej

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Podstawy teorii zarządzania i organizacji procesów przemysłowych. Postęp techniczno-organizacyjny.  Elementy organizacji produkcji.         2
W2  Cykl produkcyjny i zasady organizacji pracy. Cykl organizacyjny.         2
W3 Jakość pracy i produktu – kryteria.         1
W4 Organizacja procesów przemysłowych w nowoczesnych technologiach.          1
W5 Przygotowanie procesów produkcyjnych i przemysłowych.          1
W6 Techniki informatyczne stosowane przy planowaniu i przygotowaniu procesów wytwórczych.          1
W7 Organizacja procesów pomocniczych dla procesów przemysłowych.         1
    Suma:   0   9

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Burza mózgów (w niektórych tematach wykładowych). Praca z literatura fachową. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z wykładu jest określana na podstawie końcowego kolokwium zaliczeniowego (praca pisemna) oraz oceny za opracowanie/zaprezentowanie pracy kontrolnej.

Literatura podstawowa

  1. Brzeziński M., Organizacja i sterowanie produkcją: projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, Agencja Wydawnicza Placet, Warszaw 2002,
  2. Rogowski A., Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie, CEDEWU, Warszawa 2010,
  3. Pająk E., Zarządzanie produkcją –produkt, technologia, organizacja, WNT, Warszawa 2007,
  4. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa 2005,
  5. Bednarski L i inni, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wyd. AE, Wrocław 1998 r.

Literatura uzupełniająca

  1. Durlik I., Inżynieria zarządzania, cz. II – Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet, Warszawa 2005,
  2. Karpiński T., Inżynieria produkcji, WNT, Warszawa 2004,
  3. Zarządzanie Przedsiębiorstwem – czasopismo.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Edward Tertel (ostatnia modyfikacja: 30-05-2020 21:28)