SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Układy sterowania w automatyce przemysłowej - PLC - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Układy sterowania w automatyce przemysłowej - PLC
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MwBM-P-60_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Edward Tertel
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 0 0 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 0 0 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z układami sterowania cyfrowego, z rodzajami sygnałów i przetworników, ze sterownikami logicznymi PLC w tym z ich architekturą i programowaniem, a także z ich aplikacjami przemysłowymi.

Wymagania wstępne

Matematyka, Fizyka, Elektrotechnika i Elektronika, Automatyka i Robotyka, Metrologia i Systemy Pomiarowe

Zakres tematyczny

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - WYKŁAD

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

W1

Wprowadzenie do układów sterowania cyfrowego. Kwantowanie i modulacja impulsów.

-

2

W2

Sterowanie cyfrowe. Przetworniki analogowo - cyfrowe. Impulsator, ekstrapolator.

-

2

W3

Opis układów dynamicznych za pomocą równań różnicowych. Transformata Z. Transmitancja dyskretna.

-

2

W4

Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe.

-

2

W5

Dyskretna transmitancja układu otwartego i zamkniętego. Dyskretna transmitancja uchybowa.

-

2

W6

Dyskretyzacja transmitancji układu ciągłego. Architektura sterowników.

-

2

W7

Regulatory cyfrowe i sterowniki.

-

2

W8

Programowanie sterowników.

-

2

W9

Przykłady aplikacji przemysłowych.

 

 

SUMA GODZIN

-

18

 

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - LABORATORIUM

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

L1

Praca z systemami programowania i testowania sterowników, omówienie wybranych programów w tym: Logo Siemens, VersaPro, Quick

-

2

L2

Praca z systemami programowania i testowania sterowników, programowanie w języku LD,

-

4

L3

Praca z systemami programowania i testowania sterowników, programowanie w języku FBD

-

2

L4

Praca z systemami programowania i testowania sterowników, programowanie w języku IL

-

2

L5

Programowanie sterowników w trybie offline i online.

-

2

L6

Testowanie funkcji logicznych oraz pracy modułów wyjściowych sterowników - praca z trenażerami PLC Siemens.

-

2

L7

Sterowanie pracą urządzeń manipulacyjnych i wykonawczych z wykorzystaniem PLC.

-

2

L8

Zajęcia zaliczeniowe

-

2

SUMA GODZIN

-

18

 

 

 

 

Metody kształcenia

Wykłady prowadzone z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową - podręczniki, czasopisma
Laboratoria prowadzone są z wykorzystaniem stanowisk dydaktycznych - metody: zadania problemowe, analiza rozwiązań. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Broel - Plater B., Układy wykorzystujące sterowniki PLC, PWN, Warszawa 2008,
 2. Budnicki Z., Teoria i algorytmy sterowania, WN PWN, Warszawa 2002,
 3. Gilewski T., Szkoła programisty PLC. Sterowniki przemysłowe, Helion. Gliwice 2017,
 4. Górecki H., Algorytmy i programy sterowania, WNT, Warszawa, 1980,
 5. Kaczorek T., Teoria starowania i systemów, WNT, Warszawa, 1999,
 6. Kasprzyk J., Programowanie sterowników przemysłowych, WNT, Warszawa 2006,
 7. Kwaśniewski J., Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej, BTC, Legionowo 2008,
 8. Ogata K. , Metody przestrzeni stanów w teorii sterowania, WNT, Warszawa 1974,
 9. Ruda A., Olesiński R., Sterowniki programowalne PLC, Wydawnictwo SEP COSIW, Warszawa 2003,
 10. Seta Z.: Wprowadzenie do teorii zagadnień sterowania, wykorzystanie programowalnych sterowników logicznych, MIKOM, Warszawa 2002,
 11. Świder J. Zdanowicz R., Baier A., Kost G., Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów mechatronicznych: układy pneumatyczne i elektropneumatyczne ze sterowaniem logicznym(PLC), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008,

Literatura uzupełniająca

 1. Control Engineering – czasopismo,
 2. Napędy i sterowanie – czasopismo,
 3. Werewka Jan: Programowanie sprzętu komputerowego dla automatyków, skrypt AGH, Kraków 1998,
 4. Wróbel Zygmunt, Sapota Grzegorz: Sterowniki programowalne - laboratorium, WUŚ, Katowice 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Joanna Cyganiuk (ostatnia modyfikacja: 08-09-2020 20:46)