SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe I
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-ML-P-52_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
  • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 90 6 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zbiór materiałów do opracowania pracy dyplomowej i opracowanie analizy literaturowej.

Wymagania wstępne

Wiedza z obszarów przedmiotów ogólnotechnicznych i specjalistycznych.

Zakres tematyczny

Wybór tematu pracy dyplomowej. Główne składniki pracy inżynierskiej. Omówienie metodyki dokonywania przeglądu literatury. Etyka w pisaniu pracy inżynierskiej. Zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Podsumowanie przeglądu literatury. Zdefiniowanie problemu badawczego. Dobór metodyki badawczej. Podstawy statystycznej oceny wyników badań. Metodyka analizowania wyników badań i formułowania wniosków. Przygotowanie części teoretycznej przyszłej pracy dyplomowej.

Metody kształcenia

Praca z książką, danymi źródłowymi, katalogami, standardami, w Internecie. Dyskusje podczas spotkań z promotorem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie planu i zakresu pracy oraz przedstawienie w formie wystąpienia tematyki oraz stanu zaawansowania własnej pracy.

Literatura podstawowa

1.       Literatura z obszarów przedmiotów ogólnotechnicznych i specjalistycznych.

2.       Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych (wyd. 3), Wyd. PAN Warszawa, 2001.

3.       Senczyk D.: Podstawy teorii pomiarów. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003.

4.       Godziszewski J.: Analiza błędów pomiarowych. Uniwersytet Zielonogórski, 2010.

5.       Wala A.: Metody badań materiałów. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2002

Literatura uzupełniająca

1.       Normy.: Punkt Informacji Normalizacyjnej (PIN), Uniwersytet Zielonogórski - Biblioteka Uniwersytecka, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, Kampus A, bud.A-6, pok. 103.

2.       Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych : pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1980. 

3.       Boć J., Jak pisać pracę magisterską, wyd. 4 popr., Wyd. Kolonia Wrocław, 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 20-05-2020 12:31)