SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elektrotechnika i elektronika lotnicza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elektrotechnika i elektronika lotnicza
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-ML-P-59_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Mirosław Żygadło
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym efektem kształcenia będzie poznanie podstaw elektrotechniki i elektroniki potrzebnych inżynierowi mechanikowi w zakresie obsługi elektrycznych i elektronicznych układów wchodzących w skład wyposażenia statków powietrznych. Zapoznanie z praktycznym sposobem badania i analizowania układów elektrycznych i elektronicznych instalacji pokładowej i awioniki statku powietrznego. Przygotowanie techniczne do pracy w zakresie umiejętności posługiwania się dokumentacją (schematy elektryczne), przyrządami i aparaturą kontrolno-pomiarową do diagnozowania stanu technicznego urządzeń pokładowych i awionicznych elektrycznych statku powietrznego.

Wymagania wstępne

Wiadomości z zakresu -  Elektrotechnika i Elektronika - kurs I i II (sem. I i III)

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Badanie napędu z silnikiem krokowym.     2    
L2 Wyznaczenie charakterystyk elementów zestawu:  3-fazowa prądnica     synchroniczna- silnik prądu stałego.     3    
L3 Badanie elementów biernych R, L, C  za pomocą  mostków pomiarowych: mostek  Wheatstone'a, mostek RLC.     2    
L4 Badanie obwodów elektrycznych w stanach nieustalonych, obwody RC i RL.     2    
L5 Wyznaczanie charakterystyk filtrów: filtr dolnoprzepustowy, górnoprzepustowy,     środkowoprzepustowy.     2    
L6 Wyznaczenie charakterystyk  tranzystora bipolarnego i unipolarnego.     2    
L7 Badanie układu liniowego stabilizatora napięcia.     2    
L8 Badanie elementów optoelektronicznych.     2    
L9 Badanie przetwornika A/D.     2    
L10 Badanie przetwornika D/A.     2    
L11 Badanie generatorów astabilnych, monostabilnych i układu czasowego 555.          
L12 Badanie układów pomiarowych z wykorzystaniem wybranych przetworników wielkości fizycznych:
 - badanie układu do pomiaru przemieszczeń liniowych (potencjometryczny       
    przetwornik  przemieszczeń),
 - badanie układu do pomiaru siły (tensometryczny przetwornik siły),
 - badanie układu do pomiaru temperatury ( przetwornik termoelektryczny, termistor),
 - badanie układu do pomiaru prędkości obrotowej (transoptor szczelinowy,       
   refleksyjny).
    3    
L13 Technologie układów elektronicznych Technologia wykonywania układów   elektronicznych, obwody  drukowane. Obwody drukowane PCB -  montaż i demontaż elementów biernych i układów scalonych.      2    
L14 Zapoznanie z dokumentacją techniczną-elektryczną instalacji pokładowej
statku   powietrznego w celu uzyskania umiejętności:
  - odczytywania schematów elektrycznych i elektronicznych systemów i urządzeń   
    pokładowych,
 - określenia przeznaczenia elementów wchodzących w skład pokładowej sieci      
    elektrycznej,
 - objaśnienia znaczenia znaków i symboli umieszczonych na urządzeniach 
   elektrycznych statków powietrznych.
    2    
L15 Zaliczenie     2    
    Suma:     30   0

Metody kształcenia

Udział w realizacji ćwiczeń laboratoryjnych, samodzielna praca z fachową literaturą przy opracowaniu sprawozdań.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz pozytywna ocena
z końcowego sprawdzianu zaliczeniowego.

Literatura podstawowa

 1. Paca zbiorowa: Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT, Warszawa 2002.
 2. J. Lipka, J.R. Przygodzki, T. Tomborowski, A. Zielińska, W. Żurawski; Laboratorium elektrotechniki dla mechaników, Wydawnictwo: OWPW, W-wa, 2011.
 3. Praca zbiorowa:Laboratorium podstaw elektroniki dla mechaników; Skrypt PW 2004.
 4.  Paul HorowitzWinfield Hill;  The Art of Elektronics, Third Edition  (Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2);  Press Syndicate of the University of Cambridge, New York, USA, 2015.
 5. Latek W. Zarys maszyn elektrycznych. WNT, Warszawa,1987.
 6. J. Baranowski – Półprzewodnikowe układy impulsowe i cyfrowe; WNT 1999.
 7. Bilski J., Polak Z., Rypulak A.: Awionika, przyrządy i systemy pokładowe, WSOSP, Dęblin 2001.
 8. Filipkowski A., Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, WNT, 1993.
 9. Kazana J, Lipski J.: Budowa i eksploatacja pokładowych przyrządów pokładowych,   WKiŁ, Warszawa 1983.
 10. Okoniewski S.: Technologia dla elektroników. Warszawa WSiP 1980.
 11. Pieńkoś J., Turczyński J.: Układy scalone TTL w systemach cyfrowych. Warszawa WKŁ 1980.
 12. Filipkowski A., Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, WNT, 1993.
 13. Kijak J.: Konstruowanie  urządzeń elektronicznych. Warszawa WNT 1975.
 14. M. Adamowicz, Z. Juszczyński - Elektryczne instalacje pokładowe - Wydawnictwa PW, Warszawa. - 1986.
 15. Z. Polak, A. Rypulak - Awionika, przyrządy i systemy pokładowe - WSOSP Dęblin. - 2002.
 16. Opydo W., Elektrotechnika i elektronika dla studentów wydziałów nieelektrycznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.
 17. Górecki P., Wzmacniacze operacyjne..., Wydawnictwo BTC, Warszawa 2004.
 18. Praca zbiorowa, Laboratorium elektrotechniki dla mechaników, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
 19. Pióro B., Pióro M., Podstawy elektroniki tom 1 i 2, WSiP, Warszawa 1996.
 20. Praca zbiorowa, Podstawy elektrotechniki - Laboratorium, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.

Literatura uzupełniająca

1. Filipowski A., Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, WNT, Warszawa, 1995.

2. Stola M., Wyposażenie samolotów, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa,1978.

3. Grabiec R., Lotnicze systemy zobrazowania informacji, skrypt WAT, 1996.

4. W. Marciniak – Przyrządy półprzewodnikowe; WNT 2002.

5. A.Skorupski – Podstawy techniki cyfrowej; WKiŁ 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Mirosław Żygadło (ostatnia modyfikacja: 10-06-2020 16:42)