SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekologiczne aspekty w biotechnologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekologiczne aspekty w biotechnologii
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTD-EBT-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia / Mikrobioanalityka w biotechnologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Dancewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie biochemicznych oddziaływań pomiędzy organizmami różnych poziomów troficznych w biocenozie. Zakłada się, że student będzie znał biochemiczne mechanizmy zapewniające równowagę biologiczną w ekosystemach oraz będzie potrafił wykonać podstawowe biotesty w celu wykrycia właściwości allelopatycznych, toksycznych, deterentnych, repelentnych i atraktantnych badanego związku oraz wykorzystać podstawowe techniki badawcze stosowane w ekologii biochemicznej w działaniach na rzecz ochrony środowiska (odporne odmiany roślin, pułapki feromonowe i wyciągi roślinne). Student będzie umiał ocenić potencjalne zagrożenia dla środowiska i  konsumentów związane z wprowadzeniem do hodowli i uprawy organizmów transgenicznych oraz produkcją żywności GMO.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw biochemii, ekologii, podstaw biologii organizmów żywych.

 

Zakres tematyczny

WYKŁAD: Oddziaływania biochemiczne z udziałem mikroorganizmów, grzybów i protistów. Biochemicznoekologiczne oddziaływania roślin (allelopatia). Biochemiczne oddziaływania roślin i zwierząt (biochemiczna koewolucja roślin i fitofagów). Ekologiczne chemoregulatory zachowania się troficznego fitofagów (toksyny roślinne, deterenty pokarmowe, repelenty, atraktanty). Ekologiczne chemoregulatory ontogenezy i rozrodczości fitofagów. Biochemicznoekologiczne oddziaływania między zwierzętami (feromony, allomony, kairomony). Chemiczne oddziaływanie człowieka na biosferę. Zanieczyszczenie biosfery substancjami gazowymi, metalami ciężkimi, biogenami i nawozami, pestycydami, substancjami ropopochodnymi, substancjami promieniotwórczymi.  Bioremediacja skażonych gruntów i wód. Ochrona środowiska i bioróżnorodności. Zastosowanie genetycznie zmodyfikowanych roślin uprawnych – teraźniejszość i przyszłość. Organizmy zmodyfikowane genetycznie jako zagrożenie naturalnych biocenoz. Żywność GMO. Potencjalne zagrożenia dla środowiska i konsumentów związane z produkcją żywności GMO. Regulacje prawne dotyczące GMO.

LABORATORIUM: Stosowane aspekty biochemicznych oddziaływań środowiskowych: wykorzystanie badań allelopatycznych w poszukiwaniu naturalnych herbicydów, ochrona roślin przed szkodnikami – wykorzystanie mechanizmów odporności roślin na ograniczenie żerowania owadów i infekcji patogenów, modyfikacja żywieniowego zachowania owadów (repelenty, atraktanty, deterenty pokarmowe).

Metody kształcenia

WYKŁAD: wykład informacyjny z elementami wykładu problemowego w formie prezentacji. LABORATORIUM: metoda podająca – pogadanka, metody praktyczne – pokaz, laboratoryjna.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

WYKŁAD: pisemne zaliczenie końcowe, przeprowadzony w formie testu zamkniętego (ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów). LABORATORIUM: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich pisemnych kolokwiów (w formie zamkniętych i otwartych pytań, ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów) oraz zaliczenie wszystkich kart pracy wykonanych doświadczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 -
Łącznie 75 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

1. Ostroumow S.A.: Wprowadzenie do ekologii biochemicznej, PWN, Warszawa, 1992

2. Harborne J.B.: Ekologia biochemiczna, (tłum. z ang.), PWN, Warszawa, 1997

3. Oleszek W., Głowiak K., Leszczyński B.: Biochemiczne oddziaływania środowiskowe, Wydawnictwo Akademii Medycznej w Lublinie, Lublin, 2001

 

Literatura uzupełniająca

1. Chmiel A.: Biotechnologia, podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, PWN, Warszawa, 1994

2. Leszczyński B.: Kurs praktyczny w zakresie chemicznych interakcji owady-rośliny na przykładzie mszyc (Aphidodea), Wydawnictwo Naukowe WSRP, Siedlce, 1996

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Dancewicz (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 14:19)