SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elektromechaniczne systemy napędowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elektromechaniczne systemy napędowe
Kod przedmiotu 06.2-WE-ED-ESN
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Robert Smoleński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

zapoznanie studentów z budową i zasadami sterowania elektromechanicznych systemów napędowych, 

ukształtowanie umiejętności w zakresie doboru parametrów napędów przekształtnikowych pracujących w systemach napędowych.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Systemy napędowe. Dynamika napędów elektrycznych. Równania dynamiki układów napędowych. Równania dynamiki systemów elektromechanicznych 

Modelowanie stanów statycznych i dynamicznych napędów elektrycznych. Ogólne własności układów nieliniowych. Modele matematyczne maszyn elektrycznych i układów napędowych - modele obwodowe, modele polowe i polowo-obwodowe. Identyfikacja parametrów obwodowych systemów napędowych. Stany dynamiczne w układach napędowych. Oddziaływanie stanów dynamicznych napędów na sieć elektroenergetyczną. 

Grupowe napędy przekształtnikowe. Dobór parametrów napędów przekształtnikowych pracujących w systemach napędowych. Hamowanie odzyskowe w napędach grupowych. 

Analiza właściwości energetycznych i mechanicznych napędów przekształtnikowych. Dwu- i czterokwadrantowe napędy asynchroniczne, napędy przekształtnikowe z silnikami prądu stałego, silnikami synchronicznymi i reluktancyjnymi. Silniki bezszczotkowe prądu stałego. 

Metody kształcenia

wykład: wykład problemowy, wykład konwencjonalny

laboratorium: zajęcia praktyczne, ćwiczenia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze. 

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Składowe oceny końcowej: wykład: 50% + laboratorium: 50%.

Literatura podstawowa

 1. Boldea I., Nasar S.A, Electric Drives, CRC Press, 1999. 
 2. Orłowska-Kowalska T.: Bezczujnikowe układy napędowe z silnikami indukcyjnymi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
 3. Tunia H., Kaźmierkowski M. P.: Automatyka napędu przekształtnikowego, PWN 1987. 
 4. Kaźmierkowski M. P., Blaabjerg F., Krishnan R.: Control in Power Electronics, Selected Problems, Elsevier 2002. 
 5. Glinka T. Maszyny elektryczne i transformatory, Wydawnictwo WNT, 2018.
 6. Glinka T. Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi, Wydawnictwo WNT, 2018.
 7. Krykowski K., Silniki BLDC właściwości, sterowanie, aplikacje. Wydawnictwo BTC, 2015.

Literatura uzupełniająca

 1. Zawirski K., Deskur J., Kaczmarek T.  Automatyka napędu elektrycznego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012.
 2. Koczara W. Wprowadzenie do napędu elektrycznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
 3. Grzesiak L., Ufnalski B., Kaszewski A., Sterowanie napędów elektrycznych. Analiza Modelowanie, Projektowanie, PWN 2016.
 4. Glinka T. Szymaniec S., Eksploatacja i diagnostyka maszyn elektrycznych i transformatorów, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2019
 5. Nocoń A, Metody CAD i AI w inżynierii elektrycznej. Wybór przykładów w programie Matlab. Wydawnictwo WNT, 2018.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2020 12:19)