SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zakłócenia w układach elektroenergetycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zakłócenia w układach elektroenergetycznych
Kod przedmiotu 06.2-WE-ED-ZwUE
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- zapoznanie studentów z przyczynami, przebiegiem i skutkami zakłóceń w układach elektroenergetycznych - ukształtowanie umiejętności w zakresie realizacji układów automatyki zabezpieczeniowej

Wymagania wstępne

Podstawy elektrotechniki, Podstawy elektroenergetyki, Podstawy elektroniki i energoelektroniki II

Zakres tematyczny

Stany przejściowe i zaburzenia elektromagnetyczne w układach elektroenergetycznych.
Klasyfikacja zakłóceń. Skutki oddziaływania stanów przejściowych na pracę układu elektroenergetycznego i jego elementów. Wpływ zapadów napięcia i przerw w zasilaniu na pracę odbiorników energii elektrycznej.
Przepięcia w układach elektroenergetycznych. Podział przepięć, przyczyny i skutki przepięć. Przepięcia zewnętrzne i wewnętrzne w wysokonapięciowych sieciach elektroenergetycznych. Przepięcia atmosferyczne. Zasady rozprzestrzeniania się przepięć. Ochrona odgromowa i przepięciowa.
Koordynacja izolacji w układach elektroenergetycznych. Zwarcia w układach elektroenergetycznych. Rodzaje, przyczyny i skutki zwarć. Stany nieustalone wywołane zwarciami i operacjami łączeniowymi w układach wysokonapięciowych. Oddziaływanie prądów zwarciowych. Obliczenia zwarciowe.
Elektromechaniczne stany nieustalone i stabilność pracy systemu elektroenergetycznego. Zabezpieczenie elementów układu elektroenergetycznego od skutków zwarć. Sposoby wykrywania zakłóceń w pracy układów elektroenergetycznych. Automatyka zabezpieczeniowa w układach elektroenergetycznych. Koordynacja układów elektroenergetycznych w warunkach zakłóceń.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład problemowy, dyskusja, konsultacje
Laboratorium: praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych, dwa razy w semestrze.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Składowe oceny końcowej: wykład: 60% + laboratorium: 40%

Literatura podstawowa

  1. Kacejko P., Machowski J.: Zwarcia w systemach elektroenergetycznych. WNT Warszawa 2002.
  2. Machowski J., Bernas S.: Stany nieustalone i stabilność systemu elektroenergetycznego. WNT Warszawa,1989.
  3. Winkler W., Wiszniewski A.: Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa, 1999.

Literatura uzupełniająca

  1. Flisowski Z.: Technika wysokich napięć, WNT, Warszawa, 2000.Heier S., Waddington R.: Grid Integration of Wind Energy Conversion Systems, John Wiley & Sons, 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 17:03)