SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane zagadnienia teorii obwodów II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia teorii obwodów II
Kod przedmiotu 06.2-WE-ED-WZTO-II
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

- zapoznanie studentów z podstawowymi problemami z zakresu teorii obwodów,
- ukształtowanie wiedzy dotyczącej analizy obwodów trójfazowych,
- zapoznanie studentów z podstawowymi metodami opisu układów nieliniowych.

Wymagania wstępne

Wybrane zagadnienia teorii obwodów I

Zakres tematyczny

Metody opisu układów trójfazowych. Metoda składowych symetrycznych. Rodzaje asymetrii układów trójfazowych.  Opis i analiza stystemów trójfazowych i wielofazowych o przebiegach niesinusoidalnych. Koncepcja Fortescue’a.  Przekształcenie Clarke-Parka. Teoria obwodów nieliniowych. Moce w obwodach elektrycznych z niesinusoidalnymi przebiegami prądów i napięć. Podstawy metod opisu i analizy układów nieliniowych. Ferrorezonans szeregowy i równoległy. Wprowadzenie do numerycznego rozwiązywania nieliniowych równań różniczkowych. Dyskretna symulacja układów nieliniowych. Stabilność układów nieliniowych.

Synteza układów liniowych. Charakterystyki częstotliwościowe i ich aproksymacja. Synteza dwójników i czwórników pasywnych liniowych. Filtry analogowe Butterwortha i Czebyszewa.  Projektowanie filtrów cyfrowych NOI za pomocą prototypów analogowych. Projektowanie filtrów SOI z liniową fazą. Analiza wrażliwościowa.

Metody kształcenia

wykład: wykład problemowy, wykład konwencjonalny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonegow formie pisemnej lub ustnej

Literatura podstawowa

1. Bolkowski S. Teoria obwodów elektrycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.

2. Bolkowski S., Brociek W., Rawa H., Teoria obwodów elektrycznych Zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, WNT, Wydanie 6, 2019.

3. Osowski S., Siwek K., Śmiałek M., Teoria obwodów, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 2013.

4. Osowski S., Wybrane zagadnienia teorii obwodów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2011.

5. Walczak J., Pasko M., Adrikowski T., Zagadnienia wybrane teorii obwodów elektrycznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2017.

6. Czarnecki L., Moce w obwodach elektrycznych z niesinusoidalnymi przebiegami prądów i napięć. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 2005.

7. Zieliński T.P.: Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów, Wydział EAIiE AGH, Kraków, 2002.

8. Kurdziel R., Podstawy Elektrotechniki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975.

 

Literatura uzupełniająca

1. Mikołajuk K. Trzaska Z.: Elektrotechnika teoretyczna - analiza i synteza elektrycznych obwodów nieliniowych. PWN Warszawa, 1987.

2. Papoulis A.: Obwody i układy, WKŁ, Warszawa, 1988.

3. Mikołajuk K., Podstawy analizy obwodów energoelektronicznych, PWN, 1998.

4. Lyons R.G.: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów. WKŁ, Warszawa 1999.

5. Oppenheim A.V., Schafer R.W.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, WKŁ, Warszawa, 1979.

6. Dąbrowski A.: Przetwarzani sygnałów przy użyciu procesorów sygnałowych. WPP, Poznań 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 16:52)